Zpráva starosty o činnosti ZO

Datum: 16.12.2009
Zpráva starosty o činnosti zastupitelstva obce Lány za rok 2009, přednesená na veřejném zasedání dne 14. 12. 2009.

Zastupitelstvo obce se sešlo v roce 2009 celkem na 12 pracovních poradách.

Účast jednotlivých zastupitelů: p. Sklenička, Kosár, Pleiner, Ladra, pí. Hlavsová a Věrnochová 12x tj. 100 %, p. Havelka, Krejčíř 11x tj. 91,6 %, p. Běloušek 9x tj. 75 %, p. Fencl 8x tj. 66,6% a p. Loskot 7x tj. 58,3 %

V roce 2009 svoláno šest veřejných zasedání vč. toho dnešního. 100% účast na těchto zasedáních měli zastupitelé: Sklenička, Hlavsová, Havelka, Ladra, Krejčíř, Kosár. Zastupitelé Běloušek, ing.Loskot, Věrnochová a Pleiner byli omluveni na 1 zasedání, p. Fencl byl omluven na 3 zasedáních.

Rozpočet na rok 2009 byl schodkový a počítal s příjmy 19,367.000,- Kč. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 20, 170.000 Kč, kdy rozdíl byl pokryt z rozpočtové rezervy.

Skutečnost k 14. 12. 2009 - příjmy 19.374,361,- Kč, výdaje 21,855.270,- Kč. Rozdíl je hrazen z rozpočtové rezervy a byl hlavně použit na spoluúčast při dotačních řízeních na zateplení budovy ZŠ a přístavbu fotbalových kabin.

Vyšší příjmy ze státního rozpočtu byly z kapitoly 1211 "Daň z přidané hodnoty" +250.000,- naopak velký propad byl v dani právnických osob, který činil 1 milion Kč. Dále se v příjmech kladně projevila dotace 600.000,- Kč za modrou stuhu v roce 2008 z MMR.

Obec získala granty v celkové výši 4.110.000,- Kč z toho:

Zateplení budovy 1. stupně ZŚ 3.200.000,- Kč
Výměna nábytku v místní knihovně 25.000,- Kč
Oprava hasičského auta Liaz 130.000,- Kč
Přístavba fotbalových kabin / modrá stuha VR/ 600.000,- Kč

Dále obec žádala o krajské granty z POV, FROM a oblasti kultury. Celkem bylo podáno 6 žádostí, bohužel v žádné jsme nebyli úspěšní.

Přehled hlavních akcí uskutečněných v roce 2009 v rámci programu rozvoje obce:

1. Zateplení budovy a výměna oken - pavilon 1. stupně 4.900.000,-Kč
2. Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Za Školu 350.000,-Kč
3. Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Na Ohradech 110.000,- Kč
4. Výstavba chodníku - Zámecká ulice 1. etapa 490.000,- Kč
5. Přístavba fotbalových kabin 1,150.000,- Kč
6. Výměna oken v MŠ 250.000,- Kč
7. Rekonstrukce MŠ - rozšíření kapacity na 77 míst 420.000,- Kč
8. Výměna zámkové dlažby v části ulice Berounská 65.000,- Kč
9. Úprava hřbitova 95.000,- Kč
10. Rekonstrukce autobusové zastávky na náměstí 520.000,- Kč

Dne 3. 12. 2009 byl otevřen nově vybudovaný obchvat obce, kde byl investorem Středočeský kraj. Díky tomuto obchvatu byla odkloněna všechna nákladní doprava z centra obce a došlo ke zlepšení životního prostředí a bezpečnosti silničního provozu v naší obci.

Kultura:

V oblasti kultury i v tomto roce pokračoval trend nastolený v letech 2007a 2008 byly uskutečněny tyto akce:

1. 7. února - Reprezentační ples obce
2. 30. dubna - Pálení čarodějnic ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů TGM v Lánech, Modelářským klubem Lány a okolí, Baráčníky a o. s. Naše Lány.
3. 30. května - Staročeské máje
4. 19. června koncert v zámeckém kostele na počest lánského rodáka Fr. Pošty, dlouholetého člena České filharmonie
5. 19. - 20. června - 6. ročník Lánských letních slavností
6. 6. července - Koncert smíšeného pěveckého sboru Chorus Laneum u kapličky ve Vašírově
7. 12. září - Staročeský jarmark
8. 28. listopadu - Rozsvěcení vánočního stromu a svěcení adventních věnců
9. 12. prosince - Voňavý advent a soutěž Zlatý šafrán
10. 30. prosince nás čeká vyhlášení 4. ročníku ankety "Klobouk dolů", kdy vyhlásíme dalšího lánského občana, který se významnou měrou přičinil o rozvoj naší obce.

Naše obec se přihlásila do soutěže Vesnice roku středočeského kraje a stala se Vesnicí roku středočeského kraje 2009. V celostátním kole jsme obsadili velmi pěkné 2. místo a celkem jsme získali odměnu 1,9 milionu Kč. Největší zásluhu na tomto úspěchu mají zastupitelé Roman Havelka, Ernest Kosár, Karel Pleiner, Jiří Ladra a Karel Sklenička, kteří ve spolupráci se sportovními, společenskými a kulturními spolky v naší obci připravili kvalitní prezentaci naší obce.

V březnu 2009 vydala obec Lány velmi zdařilou knihu Lány v obrazech - Proměny v čase v nákladu 500 výtisků, kterou pokřtila paní Livia Klausová. Kniha, na které spolupracovali výhradně lánští obyvatelé nebo rodáci, měla velký úspěch a je v současné době vyprodaná.

Oblast sportu a volného času:

Z rozpočtu obce bylo vyčleněno celkem 600.000,-Kč na činnost sportovních klubů. V měsíci červnu 2009 byl ve spolupráci se ZŠ Lány uspořádán 2. ročník Lánské letní olympiády. V měsíci říjnu uskutečnil kynologický klub v Lánech 2. ročník soutěže o Pohár starosty obce. Komise sportu dále spolupracovala na Běhu Vítězství zámeckým parkem, Lánské nohejbalové lize a dalších turnajích v nohejbalu, stolním tenise a volejbalu.

Byla dokončena přístavba fotbalových kabin v celkové hodnotě 1,1 milionu Kč, kde byl použit grant 600.000,- Kč získaný za modrou stuhu v soutěži Vesnice roku 2008.

V letošním roce proběhl také 2. ročník soutěže o nejkrásnější zahrádku "Rozkvetlá vesnice". Vítězové byli odměněni v rámci 6. ročníku Lánských letních slavností.

Oblast sociální:

Obec provozuje Dům s pečovatelskou službou ve spolupráci s Okresní pečovatelskou službou o.p.s. Nové Strašecí. Školní jídelna ZŠ vaří i pro naše starší spoluobčany a rozvoz obědů je zajištěn pečovatelkou.

Oblast informatiky:

V letošním roce bylo vydáno celkem 10 čísel Lánského zpravodaje, který se stal nedílnou součástí života naší obce a těší se mezi občany velké oblibě. Ve spolupráci s firmou Topinfo s.r.o. jsme v měsíci září 2009 uvedli do provozu nové internetové stránky obce.

Oblast životního prostředí:

Také v letošním roce jsme pokračovali v úpravě a údržbě zeleně v celé naší obci. Po celý rok byl otevřený sběrný dvůr pro lánské občany. Může se zde bezplatně odkládat objemný odpad, který se nevejde do popelnic, dále vyřazené elektrické spotřebiče a hlavně bioodpad z našich zahrádek. Dále byla provedena úprava lánského hřbitova. Byl pořízen nový kontejner na hřbitovní odpad a vydlážděny cestičky u urnových hrobů a upravena a vysázena zeleň. Byla provedena výsadba nové zeleně na Masarykově náměstí v rámci rekonstrukce prostor autobusové zastávky a odborný prořez vč. ošetření stromů na dětském hřišti v Lánech.

Co nás trápí:

  1. Stále je to výstavba chodníku Lány Slovanka. V letošním roce se nám podařilo koupit pozemek, vypracovat projektovou dokumentaci jak pro ÚR tak i pro stavební povolení a vyřídit ÚR. V měsíci lednu 2010 budeme žádat o stavební povolení tak, aby se v příštím roce mohla zrealizovat alespoň 1. etapa, tj. od kruhového objezdu k pozemku firmy Metal Holding.
  2. Bylo vydáno stavební povolení pro ČOV Vašírov a podána žádost o dotaci z fondu programu obnovy venkova SZIF. Předpokládaná hodnota díla činí cca 18 mil. Kč. Problém u této dotace je ten, že z ní nejde hradit DPH, což činí cca 3,5 milionu Kč. V případě, že by obec dotaci získala, budeme muset pravděpodobně problém s DPH řešit úvěrem u některého z bankovních domů.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zastupitelům za odvedenou práci a doufám, že se stejným úsilím budou pracovat i v roce 2010, který je posledním v tomto volebním období.

 

Vyhledat


Aktuality e-mailem