Revitalizace Židovského rybníka v Lánech

Datum: 22.10.2012
Židovský rybník sousedící s dětským hřištěm a hasičskou zbrojnicí patří do širšího centra obce Lány. Jeho současná podoba pochází z roku 1936.

Okolí rybníka je veřejným prostorem, který nabízí mnohem širší možnosti využití a lepší úpravu než je tomu v současné době. Záměrem zastupitelstva obce je připravit kvalitní projekt a ucházet se o dotaci na celkovou revitalizaci rybníka a jeho okolí, aby tento prostor sloužil nám všem. Zaměrem je vytvořit multifunkční prostor, který přirozeným způsobem naváže na rybník, dětské hřiště a stávající okolí.

Ke zpracování prováděcího projektu byla použita jako výchozí starší studie úprav zpracovaná lánským architektem Ing. Jaromírem Doležalem.

Pro zpracování detailního realizačního projektu jsme oslovili architekta Ing. Jana Červeného z Kladna, který stojí za realizací revitalizace rybníka na Valdeku, v Braškově, Vodního parku Čabárna nebo úprav v Sítenském údolí na Kladně.

Projekt revitalizace zahrnuje následující úpravy:

  • oprava hráze
  • rozšíření cestičky mezi rybníkem a dětským hřištěm
  • využití parčíku na severní straně rybníka
  • instalace vodních hracích prvků pro děti
  • stavba nové zděné garáže místo dřevěné provizorní u hasičárny
  • stavba veřejného WC u hasičárny
  • osvětlení rybníka pro zimní bruslení
  • nové zábradlí
  • rozšíření zeleně
  • … a mnoho dalších, které najdete v návrhu

Nyní leží na stole první návrh úprav Židovského rybníka. Veřejnost má možnost seznámit se s návrhem na veřejném zasedání zastupitelstva obce v Narpě dne 5. listopadu od 19:30 hod a zapojit se do přípravy této jedinečné relaxační zóny v širším centru obce. Přijďte a řekněte nám své nápady.


Revitalizace Židovského rybníka

Otázky, které jsme obdrželi písemnou formou po veřejné prezentaci studie Revitalizace Židovského rybníka, která proběhla 5. listopadu po veřejném zasedání zastupitelstva obce.

více >>>

1. Rozpočet akce?

Rozpočet akce je možné udělat až z podrobnější dokumentace. V tomto případě by šlo pouze o odhad, který může být nepřesný a v konečném důsledku udělat víc škody než užitku. Je důležité vědět podrobně, která část prací bude stát kolik, aby se dal celek různě členit. Podle důležitosti, nebo podle toho, na co je právě vypsaná dotace.

2. Výběrové řízení na projekt?

V současné době je zpracovaná pouze studie projektu Revitalizace Židovského rybníka. Výběrové řízení na zpracování studie neproběhlo, protože se jedná o dílo nepřesahující hranici 2 mil. korun. Zastupitelé se shodli, aby studii provedl Ing. arch. Jan Červený, jehož realizované zakázky měli možnost vidět v okolí (Braškov, Braškov – Valdek, Sítenské údolí, Zákolany a další).

3. Zachovaná funkce (rybáři, hasiči, obojživelníci, koupaliště)?

Projekt nijak neomezí občany ve využití rybníka a jeho okolí jako doposud. Nyní rybník slouží především jako požární nádrž a jako "hřiště" pro lodní modeláře, děti zde mají možnost rybařit a v zimě se pak na rybníce samozřejmě bruslí. Naopak možnosti využití se mají rozrůst a zkvalitnit: odbahnění rybníka = možnost koupání, rekonstrukce a rozšíření osvětlení = kvalitnější bruslení a čerpání vody v případě pohotovosti hasičů, vodní rostliny = samočištění vody, asfaltový povrch okolo hasičské zbrojnice = méně prachu, rozšíření břehu mezi dětským hřištěm a rybníkem = snadnější průchod a lepší přístup k vodě např. pro psy, úprava parčíku při silnici a břehů rybníka = lepší vzhled, antivandal lavičky a další vybavení.

4. Technická zpráva – materiály?

V současné době je zpracovaná pouze studie projektu Revitalizace Židovského rybníka, která je k dispozici na webu obce, která nemá detailně rozpracované použití materiálů. Technická zpráva s podrobným výčtem materiálů bude k dispozici po zpracování prováděcí projektové dokumentace. Předpokládá se použití přírodních materiálů – v případě dláždění kamenná dlažba, u zpevnění břehů lomový kámen prorostlý trávou a vodními rostlinami. Lavičky budou v kombinaci dřeva a kovu, zábradlí převážně ocelové. U prvků jako paluba a ostrůvek by se mělo pracovat se dřevem.

5. Náklady na údržbu a čištění vody – způsob a obsluha?

Veškeré náklady spojené s údržbou rybníka ponese obec tak, jako je tomu nyní. Zdrojem vody v rybníce je v současné době vrt pod dětským hřištěm a děšťová voda. Samočistící schopnost rybníka by se měla revitalizací zvýšit. Vzroste objem vody, přítok ze studny bude řešen tak, aby probublával a prokysličoval vodu a v zadní části budou vysazeny vodní rostliny.

6. Osvětlení?

Studie počítá s rekonstrukcí stávajícího osvětlení a rozšířením osvětlení pro potřeby zimních sportů na rybníku a snadnější čerpání vody ve večerních hodinách hasiči.

7. Kolik stromů bude vysázeno?

Nové stromy by měly být vysazeny na hrázi rybníka, na rozšířeném západním břehu mezi rybníkem a dětským hřištěm, u stávajícího parkoviště a na jižní straně rybníka podél zeleného pruhu před hasičskou zbrojnicí. Vše je zakresleno ve studii, která je k nahlédnutí na webu obce. Považujeme za důležité myslet na postupnou obměnu stromů v prostoru. Ty původní mohou začít za pár let "odcházet" a nové rostou velmi dlouho.

8. Kolik stromů bude vykáceno?

Stromy okolo rybníka prošly dendrologickým auditem firmy Stromeko s.r.o. z Bratronic, která udělala v roce 2011 audit všech obecních stromů. Stromy okolo rybníka (lípy a javory) jsou doporučeny k odbornému ošetření. Své okolí nijak neohrožují a nemáme v úmyslu je odstranit. Stromy v parčíku (smrky) bude třeba prořezat více, aby se parčík prosvětlil a mohl být využitý.

9. Jaké druhy a stáří stromů (druh výsadby)?

Studie neřeší konkrétní druhy stromů, které budou vysázeny. Nicméně zastupitelé se architektem shodli na nutnosti vybrat podobné druhy, jako jsou stávající stromy, samozřejmě s ohledem na tvar kořenů budoucích stromů a na projíždějící velká hasičská auta. Při výsadbě budou použity kontejnerované stromy velikosti cca 14-16, což je obvod kmínku a odpovídá to třeba 3,5m stromu a že zpracovatel považuje druhovou skladbu za důležitou a že ta bude stanovena při podrobnějších projekčních pracích. Rozhodně bude druhová skladba spíše složená z domácích a přírodně působících druhů než z nějakých nepůvodních nebo exoticky působících druhů.

10. Ostrůvek – význam? Zdroj vandalismu.

Vložením ostrůvku do plochy rybníka se autoři snažili naplno využít potenciál, který prostředí má. Dle jejich interpretace - být vodou obklopen je ještě něco jiného a lepšího, než být jen "u vody". Vydat se na hladinu je vzrušující pocit, z kategorie těch, které z dnešního života (zejména dětí) mizí. Konkrétní podoba ostrůvku se bude ještě vyvíjet. Každopádně přínos každého prvku musí vždy převažovat nad starostmi, který daný prvek přináší. Apriori se těmto starostem vyhýbat by znamenalo nedělat nic.

11. Objem vody – bude snížen?

Předpokládáme, že objem vody nebude nepatrně snížen. Díky opravě hráze (před stávající hráz bude postavena hráz nová) a sklon jižního břehu rybníka bude zmírněn, aby byly pozvolnější.

12. Proč neumožňujete k prezentaci a diskusi konkurenční projekty?

Konkurenční projekty v současné době neexistují. Zastupitelstvo se rozhodlo jít cestou širší diskuse nad jedním vyvíjejícím se projektem. Výběr z několika projektů je finančně nákladné. Domníváme se, že přípravou jednoho projektu soustředíme svou pozornost na všechny detaily.

13. Co bylo horší na projektu pana Doležala?

Ing. Jaromír Doležal nemohl na projektu dále pracovat, protože nemá zkušenosti s vodohospodářskými projekty.
Ideový návrh revitalizace od Ing. Jaromíra Doležala - 2006

Ideový návrh revitalizace od Ing. Jaromíra Doležala - 2012

Detailně rozpracovaný návrh revitalizace dle Ing. Jana Červeného

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem