Kronika Lány 2022

Kronika rok 2022

2

3 Kronika obce Lány rok 2022 zapsala Václava Nováková

4

5 OBSAH Leden a Únor.....................................................................7 Březen Duben............................................................................................................................................................... 1113 Květen................................................................................ 15 Červen. .............................................................................. 17 Červenec a Srpen v obci............................................. 23 Září...................................................................................... 24 Říjen................................................................................... 27 Listopad............................................................................ 31 Prosinec............................................................................ 34

6 Podle asijského lunárníh� o kalendáře Nový rok začín� á až 1. února a celý rok 2022 bude ve znamení� vodníh� o Tygra. Voda v něm prý posiluje citlivost, kreativitu a otevk řt ee rnéo sptokv ee dzomuě kn ápmr o. čMi šětlě bn yí � st po obl ýe čt er no skkdé yhnoaumvioclknýě, npí l � na ýv ryyj ac shnl ýěcnhí � av nmánr oo čhna ýžc ihv oz tmn íěc � n h , sdfoéčr ká ac th . mR no ok hTay gu rdaá lbousdt íe, � oktveerélkýrochzvzímř� í � ěhnl áa cdhi n, ur i sdkěonvíá� n ve í � av dš eocbhr oddůrl ue žž si tt ýv cí c � hh o. Mb láams t ee cshe. Na sot se trroai dd ay ,mbuusd pe řme ed ps eo vzěmd íět � ladt ovspt řpí or � ondunr oí c � uh vki az it at os throotfoá crho kaum– i pg rr aý čznaísc � yhpkorui zní c � a h ši . planetu Svět v roce 2022. Předsednictví� EU se na první� půlrok ujme Francie, druhý půlrok bude patřit Č� eské republice. Peking bude hostit zimní� olympiádu. Královna Alžběta oslaví� 70 let na trůně. Prezidentské nebo parlamentní� volby proběhnou v Portu- galsku, Austrálii, Jižní� Koreji, Lybii, ve Francii, na Filipín� ách, ve Š� védsku, Brazíl� ii. Ve Šb� vuýdcea kr soknua tz sa vč ěnteo pv ýl a št iatmz áp ki oonná ot vu zkaovpí ar � á n n é í . � sňatků osob stejného pohlaví.� V Kataru se V Česku nás čeká hlavně důkladné provětrávání� peněženek. Zdražuje se a ještě se b1 u1 d5 e, 3 9z dKrča, žtoj .voa t6. , 9L%i d)é) ,szi apsřvi po zl aot íd� ph al advun, ěz vzyaš ue jní � esreg ci ee nvyč ep tont ěr a tvei pn l, aj í, d � tealkvé rzeas tvaoudr auc í(c � n h a , ubytování,� zdraží � veřejná doprava, pohonné hmoty a nákup nových či ojetých auto- mp roobdi lůůc. hBoadnckeyj ez vzývšýí š � ú e r n o í � kdoůvcéh soadzůb yo, cc coaž 8s 0e 5d, o–t kKnč enzaečj má sét kn ua h1 y6 p2 o8 t0é, k–. MK ča. l Mo uz dz yá pt él amt oěuř vmezvdšye cvhý roadzvněět vpíoc � nh i ržousj et l. yK, juernzž ek ozrruync hy l uv jůí c � č í i � seeu ri nuf ljaec en e(j vvýlheoddnnuě9j š, 9í � %z a) pv ol assl tenděn írc � ehál1n0é l1e. t l –e d2n4a, 5d0oKcčhzáaz í1� ke up rr oo ,dcl oo už žseenmí � pů lžaec leí nb � éi t ol itdceomv spk léá nd uo vj íoc � í l m� e n dé ozv joelde nn oo hu ov nz aa hdrvaan itčýíd. � O ny d , s b u n d ím� e pnleabt iyt dpl eí � ča ouvma toe žl sňkuáj ed soev oplreunžániépur soptoyř, ákdd áonoí � špertař cuoj ív� r n o í d � dionbnyé.ho přís� lušník� a i když Projevy. Své novoroční� poselství� přednesl předseda Senátu Miloš Vystrčil krátce sppo opj eonl eádsnoi l i1d. al er idt na al i. dDí , � opt ka ln sdee mh l iaev, nvíoc � lhb yu ddáol opsatrí l � ar omkeun2t u0 ,2v1y–z ýt ov ranl ákde oz vv ýčšeernvénmu ua sse tbí m � e - vědomí � a slušnosti, a vyzdvihl nutnost změn v nás samých. Novináři v projevu za- zi npar me me ni éarl iPpeot rn ěFki aulda sdmn eí ř � 1l i v. ěl ej šdín� taó nv evčůečr.i Ro po ko z2i c0i 2. P2 ool iztni cakčýi l pz rao nj eevj spl oř ež idt ně ješsí l � av nt ee lj et ěvži zš íi � v dosavadní� historii Č� eské republiky. Ukázal na potíž� e s inflací,� která může kromě úc es np oern oe rhgr ioí � ma i kt oi nperčancěo vbnoíj� tsr he pai deekmo ni í o. � mZ di ůc kr aý zrnůi ls, t ž. eJ askl oo ždi taél špí � roozbnl aé čmi ly pnreomb laéjmí � jerdůnstou - dp ur oc jheáv iřtejši ež nkí o � an nc eeml z et oj eh ov yt oř eršoi kt ur y. cPhr loeh. lPářsei ls tt oa kaél ,e žveě př íl, � ážneopv ar vnné í � špkor zt yi t ivvea sbtyá tsneí m � morhozla - počtu se nedotknou občanů. Epidemie. Koncem ledna enormně rostla čís� la pozitivně testovaných ( např. 27. ledna SZÚ� uvedl 59 650 lidí,� v tom 4945 reinfekcí)� , verze omikron se šíř� í � ve školách, na pl i dr ai cnoav ji eš tdí nc � hotakytoini mtenezziivmnlía� pdéýčme inae bd oě t nma i .uPmr ůě lboěuh vneenmt i ol acci i n, teankí ž � sei cnee tzaakt ěvžáužjne ýz, dn reažveonte - nž ei cvkeá szvaěřtíěz � ejinžíb,� ay ll eo in taakka žj seonuo tpoř eč sí s � 4l a1 0d ěms iivl iáo. nSův ěl itdoív. � áI pz rdor taov ov tl ándi cakná aoř rí d � g ial na i pz ao cker aučvoávdaít, �

7 vM tael ýs t zoávjáenmí � vj ee oš kooč lkáocvhá an ío� ddě1t í7� v. el evděnkau i5t ea sž t1o1v al et tz, anme ěvsštinc ha nn ci ep eadtioa tiřti ěj sc oh uotčokmo vuatno ýpcoh . - s N t ě u m pu ec n k a u kl n o e n b ě o ni R . a S k íl� oí � ud sekmuo. nVsetl rkaác ea foé dr ap ůs er c oůdoečhkroávl aá nhí n � j ae kd uz ančáást,kteamk tlřeedbnaai vv eAFursat nr ác li ii i, ss mt eěnt i shtroáut nNao vAaukset mr a l Di ajno kOopv ei čne, ma l. eTne na knoenneíc� omč kuosveál nz,e vmyiř íod � pi lu ss it ist i ac et uj arknoauj sni evhýrjái ml . Ak už koncem ledna u nás pomalu začín� á počet nakažených klesat. Leden a Únor Počasí. Nic nenapovíd� á tomu, že je leden. I když v polovině ledna naměřili na šu- mv ýakvysvk. éHmn eBdř ne zá ns lí ek � duuujíc� Kí � lvaítk � oevnrde 2k o2 r. da n2í3c � h. l emd ínn � au ps ř2i b7y, 6l osnt ua phňoůr,á bc hy l htoodjneěn nkorváét khoodsonběý - hu, ochladilo se a dokonce svít� ilo slunce, takže lyžařská střediska zažív� ala oprav- di zoávpýandánpí � oErv raolpy už asřui žsoi vl ai bl yo vv ae ll ik. éAvl ei c zhařsi ce et, on ět rkvdael oa žj eon s tí el � enoj rekdáennuv. íVk � iecnhdř i. cJei nNaakdnj aá sv, paol e - soldebděnrí ac � the ll ůe d, nnao vt rýacthě di nn ea cshi l nz pi cůespo abdi laal yp sř et rroumš eynaí � dn oa pd řá. vvkey Vperl ko éumd uPuř í t � v o íc� čeněnveížt� r5s0h0o0d0il pětimetrovou zeď, která zavalila dva muže, z nichž jeden zemřel. Totéž se opakova- li oz pvůns eodběi ll in6e .púr ůn joerzad, nkodsyt nnaěpk at edrl ýocnhas ihl no ircá c( nh aapžř. 3z0Bc mo ž ísh � noě dh au r, uk tnear ýK lzí an � sotvaevco)v. aOl dv lpaákty - kpuro1u8d. núanoproamaěžrnděo dnleoduěhloeufoduokbaul.o znovu. To se dotklo již i Lán, protože vypadával 12. ledna předstoupila nová vláda před sněmovnu, aby představila své programové prohlášení a požádala sněmovnu o důvěru. Navzdory tomu, že má pětikoalice ve sněmovně většinu 108 hlasů , jednání� paralyzovala vleklá diskuze nad program1 5o. vl eý dmn ap rpor ho lsál uš el an ípm � ř e. dNsaekdoknyencě aTl Oe Pb0y9l oa vpšřee ds cs he dv áklyenněo S. nV ěe ml moi vnneyšMťaas rt nk éý tma Pveýkr ao rkoevmá Aj sdmaemmo vyáv, ykhdny až l i„ vAynzdvrael aj e“ BMaabďi šaer .y,S ak bl i yd ivl ay hz na at loi svve él ihkoo up rkermi t iikéur az Ve ivkšteocrha sOt rrba án nvač ej at nk oě prezidenta republiky a exprezidenta V. Klause. S čím přišla nová vláda? Co již rozhodla? Zrušila vyhlášku o povinném očkování� hz ea s7i č5ůn, va o5j á0k%ů , az pmorlai czai ljat ůp, lraot zyhúosdtlaavon ísc � n h í ž� č e i n n í i � tselleův vnčae tj ínz � ěd ns oé mu dpc ůr o. Ds tául ed ej endt yn aa l saesn ipoorly - skou stranou o těžbě v Dole Turów, která poškozuje stav podzemníc� h vod v příh� ra- ničníc� h obcíc� h. Spor se táhne již nejméně dva roky a negativně ovlivňuje česko-polské vztahy. Nakonec došlo k dohodě. Polsko poskytne Č� eské republice určitou částku a Č� d o heosdk ao j set pá ho dn reožbaol vo ábnua uv eEl vkréokprsi kt iéche o. Vsl oá ud da up. r Zý dt aá kl oobbyě tsoev, ažl ea vj eo ds up oorb čua knoůnzcae p, ej enní žz � e e a nemá žádné záruky ani postihy, že Polsko dohodu dodrží� a situace s vodou se zlep- ší.� Sami hydrologové potvrzují,� že polská stěna v dole nebude fungovat a Č� echům vodu nevrátí.� Krize kvůli Ukrajině v půli února. Rusko shromažďuje poblíž� hranic s Ukrajinou

8 značné vojenské síl� y. Tvrdí,� že organizují� normální� vojenské cvičení.� Západní� pozo- rovatelé ale varují� před hrozbou ruské invaze na Ukrajinu. Probíh� ala mnohá diplomn eastmi c ík� ástájetdčnleánneí,� ma l eN Az aTtOí m � . Obbeazv yv ýzs lreudskkué. iRnuvsakz oe svir ckhl aodl íe. � D p i o p d l m om ín� akt ué , ožpeoUu kš tría� Kjiynjaevse, Moskva kontruje, že „Americká histerie ohledně Ukrajiny dosáhla vrcholu“. Ale ukra- j4i n. úš tní � ocrivailbisytléy nic nenechali náhodě a pilně se připravovali na příp� adný ruský vpád. zahájeny zimní olympijské hry v Pekingu. Naše výprava je v hisst ot ar ri it enme j pMoačretti nn ěa j šSíá� b – l í m k� oáv á1.1V3ů čbleecn pů o! pRrevkéovr dhmi sat no rkioi us evnúa čharsát ic hn ap řherdásctha vjíe� č es špt íá� c tý u m r - leři Zuzana a Tomáš Paulovi, hokejistky a skokanky na lyžíc� h. Bohužel se nemůžkeotznúík� č ů as . t Č n � it bojů Eva Samková, která se léčí� od 11. prosince po zlomenině obou eskou výpravu na zahájení� her vedli krasobruslař Michal Březina a hokejistka Alena Mills, v závěru her pak Martina Sáblík� ová. A výsledky? Naši spor- tVo vcceil kl eotvoésmp řpi voeř za ldi í p � zoeumh éí � cdov ěd mo epdoači tl ue , zc íos � žk aj en ýncehj hmo rešdí � abiillía� tnacke sotdo j hí m � e re vnrao c2e1 .1 m9 9í s � 4. - tě. Pro zlatou medaili si v paralelním� snowboardovém obřím� slalomu dojela Es- t5e r0 0L 0e dme c kvá r(yvc hs luopberru s–l eGn íb� py lřaivpe záltaá , Mv akrot imn ab iSnáabc lií k � č ot vvrát á()a an ba r 3o 0n 0z 0smi z be yzl aá včotdvur t án)a. Sz ámv ůo lduě mv ěhl rao Mm aa rdknéét ma Ds taavri tduo. vPáo, gkrtae trué l ouvnai tk lsae bpraot nř íz� solvoáv emnes dk ýa iml e hvoek ve ej ilsmt ůi mo ,bkt ítž � e n ř é í � m si zs ka os lnočui žl ie jni žě vo dovsemz li if i on láyl me )pbi jos jkoýv ablri oan hz ,r áplri ovt oý tžeeč nn ěa . rDolzed ví l � yoj ádd řneanš íi � cphř ehdoskeedj iys tčůe s( kk ét ehřoí � olympijského výboru prý máme málo mladých nadějí,� vymřela generace dobrovolon lýycmh pt ri áe dn aé rbůy laa nv ea lši ec ei nz fvrlaásšttrnuí k: � st up roar tporvoc i supzoarvt řjeen pi rj aýk zoavs tbaur abllái naě , nneědkodsyt asčt uí ž � j n íc� oí.�stCienlaá st rt ar at ěv un, ao umme zě el énmý ps on čěehtud–i vkárkiůt i, koabes kl uohl ougj íůc � . í � Pr oo boortgi ,avnei zl kaéč nmí � rsat rzáynac ev íat � r,z tvél ámděnřuvt íš� evcšhenc hy proticovidových opatření� si Č� íň� ané však zaslouží� jedničku. Začátkem února a pak v dalšíc� h dnech probíh� alo ve Sněmovně jednání� o pandemickém zákonu, který předložila nová vláda. Diskuse se vlekla 35 hodin dík� y obstruk- c m ím� á vzleájdmnéí � nkao pa lai nc ea Ov ěktaš mi n uu r! )y,. Kt aukpžoe dsi ev up ar ol ej endánvár nh í n � versácthi lvoá lzi pl aě nt idSoe Sn ná ět m( poř ve ns tyo, žked ie t ab my l pJ ea un žd enma či caks ýe zv áě knoonv a1t 8s.eúdněonría� vkLoánneečcnhě. sVcuhlviác il eKne. H ř b i t ov u ( v m í s � tě, kde bývala lékárna) byla otevřena 10. ledna prodejna s provozovnou zakázkového šití a textilu pro děti s názvem Týnky šití.� Paní � Kristýna Klusáková z Lán nabíz� í � různý dětský textil a kromě toho bude v rámci otevír� ací � doby provozovat Zásilkovnu pro vyzvedn ši u tí t č� í � ki oo dper os l ár andí � obsatl.í č � ků. Na facebooku najdeme tuto provozovnu pod odkazem Tynky Počasí � v neděli 9. ledna vůbec nepřálo první� společné lánské akci pořádané ve spolu- práci obce Lány s Ř� ím� skokatolickou farností� Nové Strašecí,� lánskou mateřskou i základní � školou a Muzeem T.G.M v Lánech. Tříkrálové zpívání u jesliček proběhlo za zv ny satčonuépoebnlíe� svl yá, naslke éi ftoal kk -pr oř icl ká ok va él o s ok pu rpai vn dy uB hl uoedbneěr royb Fč .a, nkůt e. rPár ohgr raaj emv tývhorřai dl on ěh ukdo el ebdnyí �

9 a vánoční� pís� ně. Jejich CD jsme si mohli na akci zakoupit. Děti z mateřské školy si za- h m r í á s� ltyo sntaa rmo as tl éa ka rmá lael,ýacl eh loappreacvSdcohvrí i � kt treárl oovv iéc )p. řPi oš lzi vt áa nk íé� p(řpi řj aeldisot at evco vMaal ir jtei np, aanb ys tnaar oms íts � a, - t2ě0 p2 o2 žae nh en pa ol ht řrídk � lriáalnovi opuřipkrřaíd� vue n. Lý imd éo sbič oe rdsntávšeenlíim � d .oAmkůc es ba my l ao lseopukčuá sst ín� T á ř p í i k� sreáml o Kv é+ sMb+í r � B - ky Charity Č� eská republika a do kasičky se v Lánech vybralo 8 731, – Kč. Po krátké pauze byla znovu 1. února otevřena prodejna potravin v ulici Ke Hřbitovu s otevír� ací � dobou v pondělí� až pátek od 5 do 17 hodin a v sobotu od 7 do 11 hVopdáinte.kN1o8vý. múnporroavboyzlovatelem je pan Václav Rataj. ve Sněmovně schválen rozpočet na rok 2022 se schodkem 2z v8ý0š me ni íl � idaardníK.� orun. Jednání� se zúčastnil i prezident Zeman, který vybíz� el poslance ke Známí lánští rodáci – umělci. Lánský rodák pan Jan Dinga vystavoval od 28. ledna pd oě k2n0o. ub vř ez pz no amví n � Gkaolveor ui i vKýl sa tdaevnus pk řéihpor azváiml okMu ěssvtés koébmr auz zyesu mm ovtet eSmt o c„ hS oo vu ěz nkěsneíd“ � .mVéemlmui v„Kýarorečlí� Ko ed sc thnoedr u– dPaol rš tí rh � éot yl ásnl as kv énhý cohr“o, kdtáekraá pb ya nl aazKa ha ráljae nKae 1s t1n. el er ad.nVaývs t1a5v ah on de si nl a. n á z e v 10. února skončila povinnost prokazovat se certifikátem očkování� nebo prodělá- n 19 í � n. úe mn oorcai bc oy vl ipda- k1 9z ,vtýaškežne pdoovroel se tnaýu pr aocčí e, � th ol i sdpí � ůndaevke, lfki týncehs sh rcoemn taedr nmý cůhž eamk ceí c � vho.l nPěr.oOj ed - vilo se to okamžitě na návštěvnosti, začín� áme volněji dýchat! 21. února veřejné zasedání v patře nad hospodou Narpa. Zastupitelé projednali a schválili smlouvu o provozování� vodárenské infrastruktury mezi Obcí� Lány a Stře- dočeskými vodárnami, a.s. a Vodárnami Kladno – Mělník� , a.s. pro kanalizaci a Č� OV Vk aa nš ídr � iodva. tSucrhuv Iánl igl i. Invoa vnoy uP ívš � ýozvvéu n ka fpuondkácvi ápnří í � s � žeáddí oc � í s � t O í � kor edsontíah � coe szo ur od zupRo ač kt uo vonbí ck � enLa áonby, - dnoávbrí� h 2 y 02 a 2 si – ce 20 n 2 a 6 p , o ú ř č í e z� t e n n í í � � uzzmá vě ěnryk úy zzeámk lnaídh � n o í � pa l ámnaut enřas kpéo šz ke oml yc. í c � Nhe bč .y 5l y0s2c ha v3á4l e1n vy dk v. úa. Vašír� ov a dále nákup budovy čp.426 (bývalé Muzeum sportovníc� h vozů) za navrho- vMaantor iuk cy e rneug i1s7t r mu j ií l � .zKvčý.šený zájem snoubenců o termín� svatby – přitahuje magické datum 22. 2. 2022. Numerologové dvojky chválí.� Dvojka prý znamená cit a citlivost, pp rr oý ks vo autzbeul nvéhúočdi nn ék yd. aVt uL má n. eNc ha vaí c � l etžoát od ndáa st uv amt b, ka tneer ép rloz eb ěčhí s � lat.stejně z obou stran, má Již od ledna síl� ilo ostřelování� na frontové linii mezi ukrajinskou armádou a proruskt aýmmni í s � de ěpna ír� aj at iksot yz ánma ivnýkcuh okdúě t oUkkur .a Nj i na yp. ěTt oí � nvay vUokl ráavjai nl oě os bí l � ai lvoy,a žzeá Mp aodsnkív� aagcehncteu rvyy ut vžrí t � - di ni vl ya, zžee. cRvui sč ke on íp� rauks kz né iač remh oándiyc puoz bn laí lž � ouskarma joi ns tsaktýncohs th sr ae np iacr aj et i ps třiícp � krýacvho ur ekp uu bs kl iukt enčanDě on í � - mVlbadasimu,íčr� í Ž m� � ž si otevřelo prostor pro další� vojenské akce. Vůdce ruských nacionalistů irinovskij dokonce se nechal slyšet: „ Nebude to mír� ový rok. Bude to rok, kdy se Rusko konečně stane znovu velkou zemí.� A všichni by měli držet hubu a re-

10 spektovat nás.“ A čtvrtek ráno 24. února se opravdu zapíš� e do novodobých světo- vých dějin jako začátek ruské invaze na Ukrajinu. Kdo až do této doby nevěřil, že ks vné ěmč epmr ouj etvauk okvné má ruo dduo vj dtee, l seev i sziil n2 ě4 . mú ný loi lr, avvč ee čt ne rě, kpdr ey zž i dp er onht al áZs iel m, žaen„aR. uPsřki oz nsael ttíom � v to e čbilnáez nmi ad ož ep onuašUt ík� zrlaoj či ni nuunpe rzoa túi t mo číír � . � uP…ř i zPnřáevdá nmě, kžoel ij ks ea md ns ye mj s eýml i l . řIerka lc, i žoen áRlunsí � or ov éz hnoedj snouu - t b í y � vcehdveynzí � vRaut snkaéš fee od be rč aa cney zkpeůks loi db uí � v. Cý rhat zě nl éb yšckho dv yy jsáadmř iot tpnl énmo uu pr uo ds kpéomr uu Us tkártauj i…n .ěC, hj etjěí � l - mu vedení� a jejím� u lidu.“ Prezident Vladimír� Putin vyhlásil válku ve 4 hodiny SEČ� ve smveé nmš i pn rno aj e Uv uk ,r akjdi ne ěh. oJ evdonř iál noí � og ez nn aočciildzěaRzuvsl áůš at nní � uv tonj eé nosckhorua no ěp eurtal ac ič, onviakndýoc nh ersums kí � ý h c o h - vz ao řdi te no avcái fl ickea. cRi uas dk eo ms pi l ui tsatri li oz akcoi mU kprl ae jtinníy� i. nRvuašztií � oddi pvl oý cmhaotdé uo, ds cehv áe zr ue j íi � zj i hKuy jae vbao, jousj ít� a p t r n ý í � státy také odvolávají� své diplomaty ze země, Ukrajina povolává do zbraně armád- n m í ě � zsát l, onhays. t Ká vy áj env ežj ámdoáhOu St nNě još ír� my cihglréa cker ookdyk. Do ně ct ie a2 m. s áv mě t yo vpér cvhá al kj íy� .zNveájlvkíoc � ue jpi cohs tui žt íek � n á ý d ch o Pv eollks ák av, l nS lao vp eonms ok ca i, Uk knráamj i n. ěMaě st toa hhml eodt anj ěí , � , kvdoejeunpskrcyhilísk� yymubboyl itcokvya tr. ůVzen ýs vměit ěg esset yz vsepdoá - lnueúmč ao sctni .i cReu, sš kk éo l syí l � iyš kboolhkuyž. De lěcsíil � ví � ái jneas ictiuv ai lci set vy, mú těosčt íě� nMaaor bi uypt no él . Pd uo tmi nyů, vn ár ke už ipmn ív� cRe unst rkau, zk at et ýř ík� sá iknavžadzéí � hnoe ,s ko du oh ljaesní , � trraodcěhj ui zpeomz vi eo dp no eu šht lěaj sí � ap žr oá tdiatjoí � mv cuitzoi nběě os naěznyíl. � . MR unsokzáí � tReul es vo ivzée, Opobdčaávnáé sLváýnmseobzačapnoůjimli dzokreslené a nepravdivé zprávy o vývoji situace na Ukrajině. různých sbírek na pomoc ukrajinským uprchlík� ům. Ma- tpeořms koác iš, kkodl ay žj i sž epsobsílr � eadlyníl� éúknyo, roobvvýa dz ye,nf iax apčrnvín� bí � abnřde áz nž eo,vhýyug si epnoiřcákdéa pl ao tsřbeí br � kyuphr omžoet nnyé ua sdpěotři á, dr ua čl an ítk � ayk, épzoávkl el ačde nn íí � , � šakpool ad .oSdb7í r � . kduo d1ě1t .s kb éř eh zon oa b. Zl eeč eš nk oí , � l yo bbuyvl oi iohdreasčl áe nk op6r opda ěl et ti pomoci. Č� eská zemědělská univerzita a Š� kolní � zemědělský podnik v Lánech připra- vs ti ul i duebnyt tůo. vZá pn rí � vpur os h5á0n uě lpi rhc lhal ví k � nůě, thrlvaavnnlěi vžée np ost rdaěvtimn yi , ač aús kt ol i dpoř ívb � éupz nr oýscthř eudkkrya,j ipnos zkdýěc hj i také oblečení� a obuv nebo vybavení� pokojů, aby mohli rozšíř� it kapacitu ubytovaných. Věci jsme nosili do vrátnice ve statku. Ř� editelka ZŠ� Iveta Vrabcová poskytla ud čoesbpně luý cvhe iš kdoělteí . � kV ýpur ak va i čdeešl nt ién yo dj apkool ecdi znííh � � voýjuaczey kč ae šbt yi nl ay zparhoáuj eknr aa j 2i n2s. kbéř ez áz nj eamac lee zk třoard - sPkoydj vi oz aujlieštťéu jpí � řI ev satnáav cCeh ba lyul ap oLveás, nJ ía� ns pa rKá ov at z pi nrovvnáí , � akPdooliseShoydshhokdinlaal. v této nejisté době uspořádat ples. Konal se v pátek 25. února od 20 hodin v lánské sokolovně vyzdo- b b e a n líč� é kpyos el e zs vá ěc kř iun. oVvsýtmu pme naks ye mz a. O3b0č0e, r–s tKvče nbíy� zl ya j si šl oťos vo av laat ef il rnmé , av„eNvaýMh rl áe cj nhi cpi ř“ ezv Na žoovvéahl oy Strašecí.� Návštěvníc� i si stěžovali na hudbu (hudebníc� i z hradní� muziky hráli prý pěknL iěd, ía� al el enpeřbi šylloo dt oo skt at annickid, soptíaš � mk npeořselešiclhruo)uašktya.ké na opět zvýšené ceny občerstvení.� Restaurace Narpa a Lánské cukrářství byla v únoru uzavřená, ale na 26. února od 11 hodin pozvala občany na tradiční� staročeskou zabíj� ačku. Pan Josef Hošek připra-

11 vb iul cphot lyé, vš kkuv apr rkdoevléa čpkl ua c, kj eyl int ae,bjoi t rdnoi mc eá, coí v � cahrl, ét bl a. čJ ee nn kž eu ! i Zgáuj el ámš , vnyescohcyebpě řl ye vaynšioHv aolnmz oovžy - nosti prodávajíc� íc� h, kteří� počít� ali spíš� s konzumací� na mís� tě. Lidé si však přišli na- k„Zoauspeitspaooldun“.esli domů, takže brzy bylo po zabíj� ačce. K tanci i poslechu hrála kapela Koncem února byla obnovena jednání� ministryně pro životní� prostředí� s obcemi o ná- vrhu na vyhlášení Křivoklátska jako národního parku. Paní � ministryně i úředníc� i nB eu bk oo voéc, hBrráonucmi pe řc íhr � ,oBd rya st reoznúi cč íac � sht ,ňaubj íy� zvayssevděát nl oí v � aa lsi hzráomměáržad ěp nř ií n � oebs čl ia anrůg un ma peřn. tvye, aVvešl ak ké téměř všude se setkávají� s odporem a nesouhlasem. Březen 4. března se konalo na Václavském náměstí� v Praze velké shromáždění lidí na podporu Ukrajiny. Ř� ada umělců vystoupila bez nároků na odměnu a prostřednictvím� t n e í l m� e pdř oe nKoysj eu vpa r soemr louzvj iel l k1 p7 ř. íbt � řoemz nn aý mi niáuš kprřaej idnssekdýa pvrl eá zdiyd Pe ne tt rVFoal oi l da ysmp oy lruZse pl eřne sdksye jd. oZ ua vlády Polska a Slovinska, aby navštív� ili válečnou zónu a vyjádřili Zelenskému podporsue.nKaobnocjeemnabřveýzcnhaodRěu.sko oznámilo, že stahuje část jednotek od Kyjeva a soustředí� 7. března večer probíh� alo ve Vladislavském sále na Hradě předávání českých řádů a vyznamenání. Nemohlo se konat v roce 2020 ani 2021 tradičně k 28. říj� nu, takže nP yr inmí � ub lyal ,oVol ac de ni mě ní r � oRceeml keekm, I 7n 0moesmo bo nr ioasmt í , � pma ke zKi aj ri ne ýl mG oi tnt aa pPře. Jt irř Ki neal l Bn eo rh. dS al al ov nv áo , s Rt on me bayn - l U a t p e ř n íl� teožki troá st tzi a1k7o2n.č ev ný raorčeí c � ne aprcoí � zaepnlíá� pn roevzainděe ns et aj íT� n .G e . zú M č a a s s a tn ry il k i a ně p k o t ř e á ř d í� avlloá dl ánní � sčki néi tme lué .- zeum 6. března opět tradiční� DEN s TGM. Ve 13 hodin uvedl sbor Chorus Laneum pietní � akci u jezdecké sochy. Ve 13:30 hodin byla slavnostně zahájena výstava „Jezdíš� jako Š� irón. Závody na Masarykově okruhu v letech 1930 až 1949.“ V 16 hodin si přišli na své milovníc� i hudby. V pís� ňovém recitálu v provedení� Marka Ž� ihle a RadkS cyhDuěmdai čnonvaé a( tDe nv oo řr áak ak.l aPvoí r � c n e í l � ýd odpe rno vj somd e) zma oz nh ěl il yv pmí s � unzěe uk l pa soitkkůá vMa ot zparrvtoa r, eSpc uh bu lbi ke or tvaé, četník� y, vojáky, dobové dámy i samotného Masaryka. Klub českých turistů organizo- vVaá ll ks ar ažzetnuer i vs tzůh ův rmu uvzeešuk es rvéý cc he no yz .í m � i body v Novém Strašecí� a na Stochově. Zažíváme cenový šok. Rostou ceny pohonných s o h t m 1 ra 7 o v , t 8 o %v (o á d n v í p ,� l e o b d l y o n t v ů a i , n d n ě o á b jm p ře o ů z lo n av a t i d n s. t y á A l b ž a ř n oe a z 3 f n t 0 a a 0 5 z% 2 d ,r 3 n a 0 a ž r i K l o a č s t a n l y a b f e z ta n a z v r i o n p k 4 r 7 tů a . m 9 k 0 é ě r K c u e č n ! o ) y , p 2u o 7 m t ,5 r ě a % l v ý i c n a h , s bh l e u n n ž o z e ji i b v n , , ms vné oczhío� zveym, pěldoěclhc yi sneeobboáúvpa jl ín, � ěžesksopnočluits. nárůstem cen energií� budou muset redukovat Epidemie. Od 13. března jsme se částečně zbavili roušek, když je musím� e mít� pouze v hromadné dopravě, zdravotnických a sociálníc� h zaříz� eníc� h. Od 14. března funguje

12 i1 l4á. ndsuk bá nšak oblyal av tbaět žonpé omv irnenž oi ms tunvočšeetnníě� rsotuě šheokv áz nc eí � lžaá kz růu2š .e sntau. pSni cě ems ee zoi bu jčeevbunj ea mmi u. Ot ad - zc ee mo mi pi cř er os n4, 0a l0e0n0á lki da zí . � sJ et ánl ez au br oýkv á2 a0 2n1e hzreomz ří � ealnoi ore2i 8n f1e k0c0el.iSd íc� v o í v c� ied enme ž zseemnřaerloodvi l on .aJšeí � to nejvyšší� přirozený úbytek populace v historii Č� R od roku 1918. Sportovní stáj ve Vašírově pořádala 20. března od 12 hodin karneval u koní.� Děti s d e íl� nmyo. Pholydmtěšín� itknoau jvísz� tduup nu ap kr oo ndí ěc � thi , i rdůoz snpéě sl éo ubtyěl ža em, j ae sz kdae, cakloe uv sl ut uk po ns téř epl rbou d, ně tai tvveo vř iývšéi 6s 0p0o, d–oKbčn sýemmpnroohgýr ammzedmá l. oAh oi dk nd yě žv yvss ot ukpé n. Sét áč ji npial ok z1v2a0l a0 ,n–a VKeč l, i bk oy lnao nč nu ít� nn áe drěe lzi eur vk ao cneí � p23ře. dbeřmez.na zemřela ve věku 85 let Madelleine Olbrightová, bývalá ministryně zah2 r8a. ndiuč bí � nUaS As es zčúečsaksýtmn iil ak oř řaednayv, vý ez lnkaámpnř ýí t � cehl ksyvněět oVváýccl ha voas Ho ba nv loas. tPí . � osledníh� o rozloučení� Velkého úspěchu dosáhl sbor Chorus Laneum. Zúčastnil se celostátní� soutěže pě- veckých sborů 26. března v kostele Š� imona a Judy v Praze. I přes neúčast jedné třetiny členů sboru se jim podařilo v konkurenci jedenácti sborů z celé Č� eské republiky z S í b s� ok ra td do rbur ho vé oml ní ýs � tcoh. Gh ar as itčuůl uLj eámn ye !– Va š í r � ov pozval občany na hasičský ples do sokosl oevpnoysvt asroabl ao kt ua p2e6l.abČř� ezna. Občerstvení� nabíz� elo bistro Pod Branou, o hudbu k tanci erný brejle, nechyběla tombola. Vstupné činilo 150, – Kč. 30. března se sešli ve sklíp� ku v sokolovně členové TJ Sokol na své volební valné hromadě. Zprávu o činnosti přednesl M. Zelenka a doplnili ji vedoucí� jednotlivých oddíl� ů i zpráva o hospodaření.� Jednotě nečinností� během pandemie ubylo cca 50 členf l ůo r, bs taol ol nvíý� tcehnti rsét én ipnřki ůš l is koo vneč liml a i údpol nb ěř e. Vreol zkeýhmr aznáés aphoesmt u pd yo hv ossopuot dě až ířc � e h n , í � dToJ sj ps oě luá cčeánsyt energií.� Na schůzi byly ale konstatovány i úspěchy jako např. obnovení� cvičení � rodičč lůe ns odvěét mk ia kn tei bv no í z � čpi nr ancoosvt ái . nNí � ap rs oc hj eůkzt iu pnr ao bf aě shál yd uv oal bzya tneap ldeanl íš� í a � t ř p í o l� esttéu pvno lěe bs en ív� or ab cdeoj bí c � í í .� � Dz voošlleonpi ov uš ez me ki hj el adsnyé. Sztma rěonsět ,očul eznůks ot áuv vá ýMb ao rr tui nj i žZ enl ee nn ík� Ial ,omn aí s � V to íc� sht aorvoás, tj ki noaukMv ša ircthi nnai bHyol i - řejší,� jednatelkou Václava Nováková a hospodářkou Iva Mišková. Dalším� i členy vý- bR oo rvun ýj ,s oMui l Jaann aM Po or ar vc ea cl o, vMá i c( kh tael rBá rboyž leak zaá rMo vi reoňs lva vž uPpí š � ěa .z vKool ne tnrao lžnuí � p k n o í m � n i á s č i e t l v n o ic ř í í )� � V , ě Ja r n a S3v1o. bb oř edzonvaá ,vPuečt ri lai šNt iovv áOkhorvaád an íI� v u e li t c a i W v orofková. Praze zaútočil student na jednoho pedagoga, kterého úderem do hlavy zabil.

13 Duben 8. dubna začal 30. kongres Občanské demokratické strany. Do čela opět delegáti pP oo sdt va vo iul i l Pe teet cr ah Fs ei akl uo, nžeáčdnněý mj i no ýh lkkaonndai dt á t n e b y l . obecní ples. Zastupitelstvo nechtělo v lednu r9i. sdkuo bv anta p. Ko rounšael nsíe� pvr os toike opliodvenměi cokdý2c h0 ohpoadtiřne jnaík� ao sJtAaRn No vÍ � ilo náhradní� termín� – sobotu PLES. Zahájil ho taneční� pár z Brna Nicol Cupalová a Pavel Š� marda, který si na mistrovství� světa v show dance vytKaanpč ri al s8e. , mk aí s � tteor. i nK gtoavnocui ispl uožsbl euc jhauk oh rpárleams ki évrěul áz vklaápdel al adSoebpřtee ht oP sl upso Od ar cNhaerspt raa. VDsat lui bp oe nr a - ksey tvacnečnilěo2i 5b0a,v–ilKo,čpblyelsyszeávroydveaňřisl.losovatelné. Návštěvník� ů se sešlo tak akorát, dobře 10. dubna ve Francii voliči šli volit nového prezidenta. Do druhého kola konaného 2E 2m. adnuubenl aMpaocsrtoonu.pZi lai čEámt kaenmu edluMb na car po rnoab Mě hal ryi nv oe lLbey Pt ae knéo vváM. Vaíďc � ea rhslkaus ů, kodbedor pž eělt zznvoí t � v ě u - zViel řVeijkntéor Orbán. zasedání zastupitelstva – pondělí 11. dubna nad hospodou Narpa. Ve- řs epj nř eods st it asvei tteelni tl áo nk sr ák tý cshe šslpoovl kí c � ůe. , Hplraovtnoížm � e i pboo dz ya sbeydl áo nsíc� hs ev ákl oe nn aí � úl ač es ct nhíů� uz zkáav zě ar ks tyu zpai treol ůk 2021, prodej devít� i nemovitostí� stavebníc� h parcel v ulici Křivoklátská předem urče- ným zájemcům (smlouvy byly uzavřeny na dobu 20 let, která právě vypršela), stanS cohvveánlíe� pnoočbt uy lzoatsat uk ép izt ae dl ůá nn ía� porbodj eo kbtí o � 2v0é2d2o–k u2 m0 2e6n tparcoe knoamr uo nz šáílř � n e í n � v í o � kl ba py ancai tpy ozdázki lma dt n. rí. � školy (přís� tavba nad tělocvičnou) a podání� žádosti o dotaci na akci „Instalace tepel- ného čerpadla do budovy ZŠ� ve Š� kolní � ulici). Zastupitelé schválili dotace z rozpočtu o1 b9 cžeá nd ao sč ti ín� on od sott as pc io, lneač epnosdkpýoc rhu, sapkot irvt oi tvnneí c � zhisakozváýjmchoovýrgcahnoirzgaacní� ai zsapcoí .� lSkeůšpl oůsj deec ev l rkoecme 2T0J 2So2kcoclaL6á0n0y 000, – Kč z rozpočtu obce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 000, – Kč Sportovní� stáj Vašír� ov..................................................10 000, – Kč Modelářský klub Lány. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 000, – Kč Hokejová síň� Hošek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000, – Kč Hokejový klub Lány....................................................20 000, – Kč Tenisový klub Lány. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 000, – Kč SK Lány – fotbal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 000, – Kč Naše Lány. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000, – Kč Náš Vašír� ov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000, – Kč Sbor dobrovolných hasičů..............................................79 000, – Kč Chorus Laneum........................................................30 000, – Kč Spolek na podporu Muzea T.G.M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000, – Kč Spolek Mládež sobě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000, – Kč Vlast. dobroč. obec Baráčník� ů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000, – Kč Č�eský svaz včelařů Lány. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 000, – Kč

14 Kynologové. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000, – Kč Svaz diabetiků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000, – Kč Svaz zdrav. postižených. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 000, – Kč Po jednání� zastupitelstva se po dvouleté přestávce konala schůzka zastupitelů se zásatsutpr uc ič snpěoi lnkfůo.r Pmřoi švlaol ij ioc hú s1p3ě, šví c � š hi c nh enbi op opdr oě bk ol évma lei czha ss tpuopl ki tue .l sBtyvluo zj iamf ipnřai np čonmí � e p n o u d t p o o , r ž u e od 1. ledna 2023 si musí� povinně zříd� it datovou schránku. Počasí s námi opět laškuje. Znovu přišly sněhové přeháňky (ale bez dlouhého trvá- n du í)� ban an oj sčonuí � m lec ra k z d y e . mOv r o a c z n ík� áyř ims íen � buos j3í� oa žú rmo ídn � uu sm5e rs ut unpě ňk ůa. Cb er ol ýs kd vuíb. � eNna pbřy. l vv enlomc ii cnhal a1d1 . - nj sým, zeanč aá mt e kě řki lvi ěktonlae ma p2r 5í l � osvt uý,paňl ůe an ap řzimš l roz nl éě kmoul ižke pl eo t soos bněejddoošul oc í. c � Nhaloe pt naíkc � hu žd n8ů. ,kivkědt nyaž vv et čýedrnyua ondo 2c i3b. yk lvyě jtenšat ěs pc oh ll ua dsnmě jíšr � í n .� ýP ma n ou cj eh lvašzaekn ví m � el . iké sucho, toužebný déšť přišel až Pořadatelé Emil Buřič a Zbyněk Gregor věřili už konečně v normální� jaro, a tak při- pravili na sobotu 23. dubna již 6. ročník festivalu vína „(Ne)vinné Lány“ v prostřed d í o � M1 9u zheoadTi nG Mp r ov bLí áh � na el yc ho cvhěuntonváavnkýy tne enbt oo khr ná te do dnráůkduěp Vy epl tr loí n � dsokmé záec íl e � znáés .oVb yd. oAbkěc eo db y1l 1a hS onj na ěs tnuapvušj tí íc � v � í m � e n ah ae zvkšýi cmh npi ončáavsší tm � ěvsniíc� j ii sstiěj i mu rnčoi tzěí � d v o ši b m ře li užili. opravené Brejlské brány a lávky přes Klíčavský potok. Obnovy se ujala Lesní� správa Lány. Kamenný most bOyt tl oz aZkaocnhz ze rLviobvuášní n � aa ,nka tde rnýí m � z apkoásztkauv evnyas omuot ěd žř ií ln � zoav ác el ánvuk a2. Z5h0o4t o0v7i8t e, l–e mK čd bí l � ea zj eDpPaHn. B1 9r á 9n 5a 1pmů .v oP dů nv oě dvnyěmveezdolvaa sl ai l nv iscteu ps kdr oz Lt uátnos kbér áonbuo, rayl, ek pt eor opuo voohdrna iz ov v raol ac ez e1ď9 3d9l obuyhl aá př eřde il ot ežleenLaS oL ák no yu sMe ki l odšáel Ba aj leáškt aě bpuodz de ěvj ihboyr ln pí � čoás st at ivbe rná nn oy vuýmsíis � lntěičnnaí� smmoěsrte. mD lde os Od ěbloernyí � replika jelení� hlavy a z druhé strany kamenný maxmiliánský erb. Od 23. do 25. dubna se konal sjezd lidovců. Předsedou byl na dva roky opět zvolen Marian Jurečka, stávajíc� í � ministr práce a sociálníc� h věcí.� Slet čarodějnic a pálení čarodějnic se konečně letos mohlo uskutečnit v plné pars áv dě dě .č Pi l řae od ct ho ámz ,e žl ae tloi dmé uuož pvěet l vmýiz bd aožbi al i čpaor opdoědj no ibcneýmc hi psop coel el éč evns is. kVýycsho ka ká cní c � á hv š, taě vp nr ootsot vv ey uvžei ll ki pé mě k npéohč ot up. oDčěatsi í � vaysuežšilliys eb enzapml aot ndée l sámř sýkvéamt ehl nř éi š ttievt osvoábnoí , � t uč a3r0o. dděuj nb inc ak éo př ráadvědnuí � sz aBpáárl oe nu aLvaedl rkoávho rua nn iecbeoa pprootsét ěi mj e anl év oo lhnýýn pk oy hky ob pnéak árno íz� ldeohnl ée spelnoýš ceh. Vb u1ř9t ůh. oJ idniank bj ys tl ae mN eochhl yi bv ěy lsat áatn fi rcoonut nu t ra yobbi čgebresat tvoi tv ás ek anpaeblíad � Kk oUuP Ab izs tKr laa dP no ad. BP or asneot mu . ěVnyí p � siel or oszez 6á ř2i0l ppěi kv ! - na ýp ooshlňoouscthraotj jae hzoá jveýmkcl ai dm. oS vhol ij ishJri řaínm � i c iLsu sčka or oudpěoj n2i c2í � .mhěoldii nVěa špí r � oozvo.rovat jarní� oblohu

15 Květen Vp oý zdnzaámš tni táo uk ul ál tnusrknéí � haokcsetasreosktoynKaalarla1.Skkvleěntničakoyd 18 hodin v lánském kostele. Byl tu zahájen 66. ročník Dvořákova festivalu. U příl� ežitosti svých 60. narozenin zde vystupoval houslový virtuoz Ivan Ž� ena- tJ .ý Ssupkoal e, čAn. ěDsv on řeáj úk sa paě šLn. ěJ aj šní m � áčkvaa.rhVastnuík� peemn kAy l evšceemn ěB á3r0t0o,u–. ZKačh br áyllios kml aodž bnyé Jz. Sí s � . kBaat c jhean, pV řpe os ni nd těel rí � n2e. tkavěbtynlao bjiyclha vpeolmdoi čmaásnloé, tuazkážveěřsee ontaemvřneonha é zájemce vůbec nedostalo. lánská pobočka Pošty Partner. Novou provozovatelkou je paní� Pavlín� a Fenclová a provozní� doba byla stanoveon da t1a2k tdoo: 1p 6o nhdoědl ií n � a . čtvrtek 14 až 18 hodin, úterý a středa od 8 do 12 hodin a v pátek 4. a 5. května probíh� al zápis dětí do mateřské školy na školní� rok 2022-23. Dosta- vn iel bo ysl eo cs et lrkveaml ý m3 3b yž ad dl i aš tt eě lmů vo Lpář ni j ee ct íh� d . P ít� řěitj ae t ko bpyř el od 2š k3odl něítm � í.� Zu vvl áz šdtěnl íá� zváápniís,� zp rnoi bc hě hslejdemš - t8ě. k1 v3ě. tčne ar vrná an oa st oe pd roo zuákmr ae jci knés khél advěnt íi � .brány již od rána scházeli malí� i velcí � závodní�- ci, aby se zaregistrovali v Běhu zámeckým parkem, který se konal již po čtyřicáté os es ms iéc e( ksdeyšbl oy nmeébnyěl ozpáav no dd enmí k � iůe , nme žo hj il ni jdsym, ea l me ínt � aj i ža t5m0 o. rsof éč řneí k � n) e. Pb oo dovrog ua lnei tzéa cpiř et os t áz vncáet ns teubpyňl oů. mA. kZcái vhooddi lnoě s pe řvá l 2o 4i kpaot čeagsoí r, � i k íc� ohl eamj epdonl ée dnnees osue t ěv žynš íp� l–h taol a b tyel pBl oě tha pkreo dzvdarcaevtí i. � Na start v nafukovací� bráně, kterou věnovala Všeobecná zdravotní� pojišťovna, přisš tl ou p3n9í 0c � hzváívt � oědzůn.ík� Zůá v, o9d6 mz ěnliic mh es ez i nhál ársoidl on ík� ú Lč aá sntů, mz á vao d1 i3l tLuáAň ná kg ůl i čzaíns � k, Salloovuámk aís� nt ěě nk ío� l n ik a Ukrajinců. Nejstarším� závodník� em byl muž se Sokola Královské Vinohrady naroze- ný v roce 1948. Poháry v hlavníc� h kategoriíc� h putovaly do Prahy, Kladna a Rakovník� a. Vše probíh� alo dík� y bezvadné organizační� příp� ravě jako na drátku, o občerstdv ei pnlío� amm, voědc enroouv ác ne ní � ua k, žc ee nsye kpvoěst ti na rua, ldpě at indLoas dt árvaa. lPyrčvonkí � otlřáidvokvéažmdéedkaaitleeg. orii obdrželi Lánský pís� mák Václav Vodvářka vyprávěl asi padesátce posluchačů v lánském mu- zeu ve čtvrtek 12. května o mís� tech a událostech „Podél potoka plného příběhů“. ŘT� Je čS obkyol al Lo áMn yy špí � o d z í v ř� ea ,l amzyns ol i vv un ákc úh č, iknoknoěvsápnř íe� o žc sv e ě , l d e č s e n n íc� ý h řemeslech i hospodách. kladenský divadelní soubor V.A.D. na pátek 13. května. Amatéři sehráli od 20 hodin divadelní� hru Ú� L, která je ks cohmůezde i vá čl neíl� asřoůn sdtoř íud � ad loy ruodčánl oí � sčti innnao sr tůi zjne ýdcnhé szt áa kn loavdi nš tí í � c � ohr.gMa nyiszlaí m � c e, žveč eslea řdůo. bSřpeopl koobvaé - vDiilvi ávkšůi c shen si epšřl íot � oomp rnaí v, � ua l he ozdenj mě . éRnáad vi čveylua žř ii l, i knt ae bř íí � d � dkoub řdeo br or oz ut ma pě il ti í v � vč es ol akřos lksék éh ak na vt ýá rr cneě. pV ř se odbao pt uo 1p 4ř e. dksvtěatvnean íj. � sme měli na vybranou. Buď jsme mohli jít� fandit nebo hrát na hřiště u sokolovny nohejbalový turnaj Memoriál Pavla Sláničky určený pro

16 v2 š1e zc áhpnays ůr e. kKrreoamč ně í � j es dp no rét ol ávncsek. oZ-úv čaaš sí r � t on vi lsok és et r soej idcme t um hu rž ás lt ie mv , ubžyi l oz Ro ydne hh or ál cneo, Nc eo lvkéehmo Sd terna šj semc í e, � Lmi bouhšl íin � saleadzoevaSttochova. Vít� ězem se stala jedna trojice ze Stochova. Ve stejný polétání velkých modelů elektro nebo spalovacíc� h letadel na modelářském letišti. Hokejový klub Lány uzavřel sezónu 2021-2022 výhrou 2. skupiny BNB Cupu v Rak z o R v y n n í h k� uo l cae paoNs touvpéehmo Sdtor avšye šcší ) � í � s tř e í d� p yo. dVa řki loonlkáunrseknýcmi 9z ot ýdme hůr a( vnčýecthn 2ě 1o ud tvkěáknýíc� 1h 5rxi vzavl íů� - 6t ě zziátp, 2a sxůr eamviízc � oe vsaet aj i c4hx np er omhorhá lt o. Mh ér ántě, úp sr op těoš žneí � bzyimli nví� AsMt aHd iLo vnevSel aSnl aénmé,mk dbeyol dke3h1r á. 3l i. kvůli rekonstrukci uzavřen. Stolní tenisté TJ Sokol Lány vzorně reprezentují� naši obec. B-družstvo ve složení� pL uř ekbáoš rCuh2r .t ,t řDí d � av y id a mBě á lo p u rá še v k o , p Ji o ř s í� tHu rpbue dk oa kMr ai lj as nk éMh oo rpařveebcozrvuí t � 1ě.ztiřl oí d � v y e . finále krajského Již v květnu byl zahájen 11. ročník� turnaje ve hře pétanque zvaný Lánská koule. ON aj eshoob ootrug a2n1i.zkavc ěi tsneavpz řoirpnrěa vs itlaar má pa at enř sOkl dá řšikc ohl aP o l á š e k . zábavné odpoledne s názvem „Děti nám vykouzlí� úsměv na tváři“. V námořnickém oblečení� přišly děti (ale i mnozí� rodičbea)v, i al ib, yo vč el ámnžs ks év ěsdočki ol yl orvonzěe spmř eádt év et dv láyř es vpáuvbyl iskt oa .uPpoe tnéí � saes vpšoilcehčnniěpsřee svuš incuhlni invaýsbookronlě - sokdémhěřni šut, ěa, lkedhel advěnt iě pbl ánjiel yč npýě pt rs oo gurt aě mž n –í c � dh i vúakdolloů .SZBa ésdpí ln � n k ě e n m í � dnoas vt áovdaěl ya j pe ad kn aDki sskl ao dt akčoeu - n Ve í � ssBt eájrnoýu d. Oe nd pporloe bd ính � e al s y e n o a pr m av o d d u el v á y ř d s a k ř é i m lo! letišti závody pro děti „Hobby horse“. Zzáávvooddní� í s k� eůvzemtřís� e tc hn adpi řs ícč � iprelípn� uábchlik–ouw.estern, drezura a parkur. Přihlásila se dvacít� ka Sn da rhulží d � e á n n í � í S � pmoál jekčyn ěs pporjoe nLéá ns y a Va š í r � ov ani letos nevynechalo možnost pozvat občany vařením borács guláše pod taktovkou zkušeného znalcpeřemdeahďraarskkého guláše – Ernesta Kosára. Vařilo se v podvečer 27. května, což byla Májové veselici konané hned 28. května od 15 hodin před hospodou Narpa. V úvodu se představily děti z mís� tní � mateřinky, poté ze ZUŠ� Stochov a ko- r Č u � nou programu bylo vystoupení� známého folklorníh� o souboru z Nového Strašecí� n et ybřol í zs � toeok k. Do uě tt ei kr áčdi yd ěv tyshkl ée ddai vl ya dt al ok .éCsekl éá koadcpí � oh l readdn, ed ínl � na un ánvas vi ýv ryohbr áuvvaěl an emč uk ůz i kdao –v lnaesjů - pL er vt oe šSntía� rvoeps er al ižcšet íb� pyal ar d pá řl oi pv oé ma eond u1t 8í m � d od 2e v3ahdoeds iánt i Alke ut sot idk zBaal no dž esnVí � i sopl ooul kRu i cBhat reár čonv íok � u ů . vN aL ásnt ee jcnhý. Tt eo rvme í sn � v épmř i pzraahvai lj osvpaoclíem � k sNl oávš ěVpařšiípr � oo vm tnaěkl aé rpyěckhnt áo řuk aa kHc ai n– a dSacl hš ír� i rt ot eč rnoí vk � á z . ábavné akce „Skotské veselí“. Akci organizují� od roku 2018, ale v kovidových letech m4 7u sdeol si pvěylný ec hc haa tc. eLl ke et omš n3í � 6v edsěetlíí� � nper bo bo ěmh lloá dneaž eh,ř vi šštiic vhen iVvaeš í r � s ok vo ět s 2k 8ý c. hk vkěitl nt eac hz a. Súočuatsět i - žilo se ve středověkých disciplín� ách jako např. hod kládou s otočením� oné klády ve

17 vs kz ud tuecčhnuý, mh omd ekčaemme. nLeemt o, sv nr ho áv ně í � psřeikbyyrl ao ui da ios cš itpě pl í en � ma snda řceívl � ,ěbněýhms knoenl eěhmk,okut ez ráét ěhžoí , � m se u k - skečl ezmá vuožd un rí k � č irt oě zphřýi bs pa ět .l Pi odcoebl or ýu gduolbáuš pa apniov voa. lAačs kn ve ěj dl áe nváůl ba de ca , ov šviýc hh rnyi , speudt oo bv nř eí � bp aovhiál ir, pz rVoa švíír � t� oěvzea.i medaile pro všechny byly připraveny. Vít� ězem se letos stal Josef Krátký 31. května zavít� ali do obce opět pánové, kteří� tvořili lánskou vojenskou posádkua F rva nl etti eš ec hk M1 9i k5l8a sa. žP1r o9h6l1é.dJliiž stiřoi nbáecct, énjaevj išcthí v � si lei tokbáencí � n z í o � úr gř aa dn i (zao vpař lei dpaál ni pi aL mu mě tí nr � í V � l o is n t s ) ak apma ka rvá dd rkuy ž, nn aé pzřá. bdaěvvěč aptoas (eudvěál di ví m � K řr iovdonkál ápt sř kí j � émheonsí p) � oHdeěl e. Nn ua Ks vráo ps eá tčkkáonvío� zuv, oJ aurikbuýPvraůl é - šovou, Stáňu Neumannovou, Jindru Kroupovou, Evu Jungmannovou, Manku Hasík� o- vou nebo Evu Rydlovou. Novým pražským arcibiskupem a primasem českým byl jmenován dosavadní� ar- cibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner. Červen 4. června hostila lánská tělocvičná jednota ve svém venkovním� areálu děti – před- školáky z celé župy Budečské na župních přeborech této věkové kategorie v lehké (avt lžedt yi cťe m. Děěl yt i i sloáut kt ěožviál ys tva br těohvun, íh� č o ís� dlua aj askkoookpurza vmd íos � v ta í � .z Bá vr oa ldynsí vc � ié) ,z ráopdoi lčeen mí � voehl iuctenvěáfžanně - dp iolči .aCseí . � lé dopoledne se neslo v pěkné soutěživé i hravé atmosféře, které přálo i pěkné Velkou hojně navštív� enou událostí� byla zábava u příl� ežitosti otevření restaurace v bývalém hotelu Classic, nyní� Bechnerův statek v sobotu 4. června, kde od 18 hodin vyhrávala kapela ViPiš. Bývalý hotel s restaurací� a Muzeem sportovníc� h vozů kouph oi l dl ánně sčkaýs oubič pa ne nAělze.š NVoí t � veýk ma ao jdi t pe lo ds ez i rmo uz h2o0d2l 1n va ěbní d � onv oa lu pt ovteřlekbonr éy súéd pr žr bo sě t ao royp rs at avtákmu ph or ot epl no iřcátdv áí . � n Č í � � výjimečných událostí,� jubileí� apod., nikoliv pro provozování� klasického elní � budovu Bechnerova statku si od nového majitele pronajal Petr Š� idík� se svou ženou Janou (bydlí� v Lánech od roku 2012), kteří� se pohybují� v gastrono- mo sivi ěctel el ýn sí , � vnůoj vpér oz áf ecsl on ní � yž i av oztá. vRěes syt, anuorvaýc is ze rgvri us n–t tur ar ed ni čonví o � p v r a v li o , r p e o p ř u íd� b il li ik no vo ýv és ičl na loosut ně ně nn ýí , � kp uo cr cheylňá nv, ykbtaevr iýl i ondopvoývmí d � gá arsát zr uo zs taař tí kz � e u n . í N m� o,vaýbjye oi dzpaohvraí d � d a n l í o � nsáobuyčtaeskn ýv ma t sr it ua nad ha rl advůnmě ., Zažili přitom mnoho stresových situací,� protože dodací� lhůty některých technolo- g sk ií u � j tseočun ěv epl mo di adř li ol ou. hVé kauoc nh iy nc hi tšěél fi upj eř i vL íát � ňa tá kp rJ va nk íu� nb áSvmš toě lví k � n , í k� kyt ej ri žý 6s .i kpvřěi vt enda l. Tdoa lsšeí � d ji v m a Šš�ikovné kolegy, hosty obsluhují� Veronika, Jakub a Jirka, kteří� přišli spolu s Petrem idík� em ze společného pražského působiště. Č� epují � pivo z regionálníh� o pivovaru zv Kt ýadmn eu n, vi c pe onnaddě Ll í i � pa žo uč t, varl et enkeozdů s1t1a ndoou2j2e nh ou dj iend, nvopháot edkr ua hsuo. bOotteuv oí r � d a c 1 í 1 � d do ob a2 3j e h7o dd inní �

18 a34vmneís� dtě. lTi ídm� o s2e 1l áhnosdkián g. Va s ot rbonnoovme ni cék záashcréándac re oj ze r 8o 0s t lma íos � td, avl šríe� ps traouv roazcoi v3n0u aa vmsya jlíó� p n ř k e u - jeme hodně spokojených návštěvník� ů. 11. června to v obci opět žilo. Na volejbalovém hřišti u sokolovny probíh� al další� ročník� Memoriálu Jitky Zelenkové s účastí� pěti družstev, z nichž lánští� volejbalisté stanuli na druhé příč� ce. Milovníc� i tenisu si mohli jít� zahrát v tradičním� turnaji Lány open. Zúčastnilo se ho 10 mužů a 1 žena, vít� ězem se stal Luboš Borč, druhá skončila vAel eč ne ra uMhoarsai vč cá or nv áy pa otřřáedt ía� l p S ř b íč� okrudoobbsraodviol il nsýhcohdhnaěs iPčeůt ro da 1M8i lhaondMi no r a v c o v i . V t e n d e n zábavu pod širým nebem s kapelou Cheap tools a občerstvením� z bistra Pod branou. Další� nabíd� kou pro tento večer bylo představení� pražského divadla Bez zábradlí se hrou Další roky ve stejnou dobu, kterou zahráli Zdeněk Ž�ák a Veronika Freimanová na pódiu před muzeem. Akci pořádalo Muzeum T.G.M., cena vstupného 200, – Kč, diváků se s1e3š. lčoehr vondan ěs.eSkkovněalýl oku l t u r n í � zážitek. veřejné zasedání, na němž zastupitelstvo mimo jiné schválilo p do ří s� 3p1ě. 5v e. 2k 0n2a3pao vdoázl ePmo ši tmy oPřaárdt nn oe ur Ldáont ya cvi ep vě ýv še ic 1k é0m0 u0 0s ,b–o rKuč Cnha oorbuds oLbaí n � oedu m1 . 6v. e2 v0 ý2š2i 3b y0 l y0 0j e0š, t –ě nK ěč knt ae rdéospmr al ov uu vdyonBe ba roc de loodnayt, kkya kme ps toáj ve ad jeí c � s í o m� usbmorlomuvěářimt s. vé síl� y. Schváleny Školní akademie mají � u rodičů takový ohlas, že se do sokolovny sotva vejdou. Proto vs teudpenněí � šskeoplyřerdoszthaovdillyo pořádat školní� akademii zvlášť pro 1. a pro 2. stupeň. Děti z 1. 14. června, 2. stupně 15. června vždy od 18 hodin v sokolov- ně. I tak byla sokolovna plná. Vtipné scénky a vystoupení,� nápadité masky či kostýmj e šyt, ět onmě kboolliak –dknaí ! � ždý, kdo přišel, určitě nelitoval. O akademii se mezi občany hovořilo V neděli 19. června ( a pak i 4. září)� pořádali Vašír� ovští � turnaj „Vašírovský úsměvný volejbal“. Nechyběla zdravá soutěživost, dravost ani zapálení� pro hru. Obou tur- nMaaj růi es eBzěúl oč ua sš tknoivl oá ,cLeal kdeamB ě3l9o uh šr ká čoův .áV, Jí at � ěr zoes ml a vj aDr nu ính � dor,t Pu ar nv ea lj eP bo yhlnoádnr, uDžosmt vion vi ke Zs ul okžrei ne í � - gel a Jan Pokorný. Podzimní� klání � vyhrálo mužstvo ve složení� Pavlín� a Š� vigárová, Bára Bujdáková, Jan Rovný, Š� imon Vojna a Jan Běloušek. 25. června se po rozsáhlé rekonstrukci otevřela budova Muzea Alice Masarykové na rozhraní� ulic Za Š� kolou a U Š� pýcharu. Objekt nechala vybudovat v roce 1928 n m e í j s� s t t n a í r � s š k í � u d p c i e n r u a Č p � rvníh� o československého prezidenta Alice na vlastní� náklady pro eskoslovenského červeného kříž� e. Až do poloviny 90. let minulého os tboj leekt tí � b n y a l ž je á j d ím� osstímd� l í e s� m tn í a h� toa kméuj za ek ao op do kr ao du np ae np rzoa m2 amt ki lyi osndyě kt mo ri u. Vn rÚo� řcaed 2e 0m1 7S t bř ey dl toečnetso - kn éa hr oe kkorna sj et r au ks ct ai la si ne sst oa ul ačcái snt ío� vMéuezxepaoTz.iGc e. M. A. žR av kzoávř ní � 2í k � 0. 2M0upzřei uš lma zvpyrpárvaacoo vúaslpoěpc hr ouj ež ká t - d– onsot iv aý rzedkroonj st torpueknc íe, � mv ýomh ěl an za a eč lí et � . k D tr ík� o yi nds ot at al acci emao hr ol oz vdoodj íůt � kveo dk yo, mnpo lveýx nk ír� roevkao nsst řt reuc hk cai, omdovdl he čr ne ni zí o � ov ba nj eák teux, proezki cuel t, i kv at ec reá zsaehzrnaadmy uaj ebne áz vb šatrěi vé nr oí k � vyý sp řhíis � sttuopr i. í � Vdzonmi kul aa cČe� el ár vneonvéá - ho kříž� e. Prostor byl vyřešen tak, aby se nechal využít� i k přednáškám a besedám.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=