Místní poplatky

Poplatek za odvoz odpadu

Hradí:

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

V ceně poplatku za jednu osobu je zahrnuta likvidace maximálně 36 litrů odpadu na osobu a týden ve společném rodinném domě.

Poplatek je splatný nejpozději do 15.3. příslušného kalendářního roku. Poplatek je splatný hotově na Obecním úřadu v Lánech nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 622221/0100, variabilní symbol 1340 + číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte. V případě bezhotovostního převodu, přineste s sebou na obecní úřad doklad prokazující úhradu poplatku, aby Vám mohl být vydán kupón pro vyvážení popelnice.

Od poplatku jsou osvobozeni:

 • poplatníci, kteří doloží skutečnost zakládající nárok na osvobození po dobu pobytu v ústavech sociální péče (domovy důchodců, dětské domovy, azylové domy);
 • osoby dlouhodobě léčené v nemocničním zařízení nebo léčebnách;
 • poplatníci, kteří doloží skutečnost zakládající nárok na osvobození po dobu pobytu mimo území ČR;
 • poplatníci, kteří doloží skutečnost zakládající nárok na osvobození po dobu trvání vazby a výkonu trestu odnětí svobody;
 • poplatníci, kteří doloží skutečnost, že se prokazatelně nezdržují v místě trvalého bydliště, a doloží, že poplatek uhradili v místě, kde se zdržují.

Od poplatku budou poplatníci osvobozeni pouze tehdy, pokud doloží skutečnosti zakládající nárok na osvobození a pokud důvod (pobyt) zakládající nárok na osvobození trval nepřetržitě déle než 90 dnů.

Poplatek za psa

 • staršího tří měsíců na 1 kalendářní rok - 200,- Kč (1 pes);
 • za druhého a každého dalšího psa - 300,- Kč;
 • za psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč;
 • za druhého a každého dalšího psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu -150,- Kč.

Splatnost poplatku do 31. března příslušného kalendářního roku. Poplatek je splatný hotově na Obecním úřadu v Lánech nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 622221/0100, variabilní symbol 1341 + číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte.

Poplatek za pronájem hrobového místa na pětileté období

 • urnový hrob – 670,- Kč
 • jednohrob – 690,- Kč
 • dvojhrob – 730,- Kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Hradí se za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:

 • za provádění výkopových prací 5,- Kč/m2/den
 • za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje 10,- Kč/m2/den
 • za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb 10,- Kč/m2/den
 • za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje 50,- Kč/m2/den
 • za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb 10,- Kč/m2/den
 • za umístění stavebního zařízení 10,- Kč/m2/den
 • za umístění reklamního zařízení 10,- Kč/m2/den
 • za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 10,- Kč/m2/den
 • za umístěné skládky (např.stavebního materiálu) 5,-Kč/m2/den
 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce a reklamní akce 5,- Kč/m2/den
 • za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč/m2/den

Poplatek je splatný:

 1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
 2. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Od poplatku jsou osvobozeny akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Poplatek ze vstupného

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:

 1. kulturní akce 5 %
 2. sportovní akce 5 %
 3. prodejní akce 10 %
 4. reklamní akce 10 %

Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne pořádání akce.

Od poplatku jsou osvobozeny dobrovolné organizace, které mají trvalé sídlo v obci Lány.

Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku.

Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatek činí za každé využité lůžko a den 4,- Kč

Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne měsíce kalendářního roku.


Výše uvedené poplatky jsou splatné v hotovosti na Obecním úřadu v Lánech.

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem