Kronika Lány 2021

21 sádu a střechu. Uvnitř byla položena nová podlaha, zrestaurován mobiliář a zajiště- nv ao kreogl íu� kloacsetevlaě.tZráánchí,� rpa rnont éo žper áocbej epkr to vt rápdíě� vl ay sf ior kmoau Avrl hc hk aotstt Jí . � a Dn oVššl eot ei čnkaa úapt reanv py ot tevrrédni ul , žAel evz sáoc hu rčaans na oksotsi tne el an bí � yz lcae nl ae ob dě žknl aéd, na áb.yP sr eá vkěods řt ee lv oo kp ar az vn oý vhaml oy dz ap vo ydsl aohkyá va lžh pk oo sst tbr oy pl y. p m ř i í l č� ioinnoůukpoorustnu.pné devastace kostela. Náklady na rekonstrukci přesáhly částku 53 A to nebylo z kultury vše! Muzeum T.G.M. pozvalo občany v rámci projektu Stře- dočeské kulturní� léto 17. srpna do lesníh� o areálu (bývalé kynologické cvičiště) na divadelní představení Sen noci svatojánské v podání� souboru Městského divadla vSmKulatdnnáěz.práva nás zasáhla 13. srpna. Zemřel pan Vlastimil Švolba, duše lánského f „ o d t í b l� nayl u“ ao dp or zo nk au t 1k 9y 6u6maě ul čž iátke ůl pmů lsi odbs kí c � yí � na as rl áonz us kméi št eklonlěe v4y2l ol ežti.t U. Vč irl of yc ze i 2k u0 ,1c2hjesmmiei ap řt zevd. ním� smekli pomyslný klobouk jako ocenění� jeho dlouholeté činnosti v obci. Kůrovcová kalamita. I náš region zasáhla rozsáhlá smrková kalamita. Za její� po- čátek označil ředitel Lesní� správy v Lánech roky 2015 a 2018, kdy vlivem extrémn hm íc� hy zkul i. mK ař itvi cokkýl ác ths kp oo ,damt íen � deyk i ( Lv ee sl knáí � vs pe dr árvaa) dLoá šnlyo jke evx tsroéumč na sí m � n éu dvoýbs kě yvt ur ápmo dc ikcoerlnoírh � e o - publikové kalamitní� situace zařazeno do červené zóny, tedy patří� k těm nejriziko- vpěojkšáí m � ce.nJeí� da i nr yocuhml ý ooždnvoouz .o Kb roanneočun ýj empoe dč lbi věér avt ye hl el me d ádv řáenví � an ap pr oa dLeSn ýj ec hp isl tarřos mk ýů p, rj eo jvi co hz Labe Wood and Paper ve Š� tětí.� Zatím� co nahodilá kůrovcová těžba v roce 2018 zna- mv yetně žael an o2 33060mmi3l . md 3ř í,v� z í ,� čsekhookžohv mý yn záor ův ás tt ěnžabs at ačl i vn illeat ve ícc � he 2n0e 1ž 92 6a m2 0i l2. 0m, 3k .d yS ammuoszeřleoj mb ýět, že nově vzniklých holin v okolníc� h lesíc� h si vším� ají � i Lánští,� hlavně houbaři. Na mno- hých mís� tech jsou kvůli těžbě značně poškozeny lesní� cesty. Ř� editel LS pan Ing. Miloš Bs ma lrákko vuýj icšhť umj eo, nžoeksutlet uj nroauopbénčoi vvuěj en us ej í � dl er us áhcoi v ná ápsel es tdrnoés t onbonvoývcěh lpeos rao. sUt ůs t. uVpy uu jžeí v � s a e j í � o s d e kd rt uo hmůu drřoezvmi na an ist eé t zí � ps eů ms oebny. P–oocdh op př ii rt oe lzneěn, éž eo bonnoovvyěavžzpnoi kvaýj ísc � a í d � pbour ok sotmy bs ei nma cuí s � r í ů � leznsnýícc� h i náležitě starat. Strategickým cíl� em LS je „Trvale udržitelné hospodaření� ve spravo- vaných lesíc� h za soustavného zlepšování� jejich stavu“. Září Pd oo nu ob vr eé čheonšékmo l snrí ph � no ur okkoun es čdnoěbvr yo suvni tál ol a 1d .o zuá. řAí � nsil ul entcoes, sae t aa kl e i nšekkool ná cail mh roohml i avdynkýr ozčai t - čátek školníh� o roku jak jsme byli zvyklí.� Ž� áci 2. až 9. ročník� u se v 8 hodin sešli na kt řdi yh joedpi noyz dvrea vt iřl í d � p áa cnhs tsaer sovs ýt amKi atrřeí ld � S n k ím� l einui ččki tae al i .pParkv sňiáscpi oblyul isppoaznvíá� řnei dni tae 8l k: 3o u0 Ihvoedt oi nu, Vn ar azbácdoevcohu ozdaezšpl yí v � da lěi t ai szea sc vv ýi čmi l ii pu íčs � i nt ei čl kkaum„ Hi dl aovua č, er ab me ne. nPar, vkňoál če knůa , j ep al el ct oe “s. 3S4a, k1 t5o hv ko ac mh ůi

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=