Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Historie

Obec Lány

Nejstarší písemná zmínka o Lánech je z r. 1392 a říká, že byly sídlem zemanským a patřily ke zboží stochovskému. Vlastníkem byl vladyka Hašek Do roku 1528 byl držitelem Jan Hromada z Boršic. Ten prodal zboží stochovské a s ním poplužní dvůr v Lánech Jindřichu Žejdlicovi ze Šenfeldu. Dalším majitelem od r. 1581 byl Jiřík Bořita z Martinic. Ten tvrz Lány prodal r. 1589 císaři Rudolfu II. A do r. 1658 patřily České koruně. Dalšími vlastníky byly Schwarzenberkové, kteří prodali křivoklátské panství včetně Lán šlechtickému rodu hrabat z Valdštejna. Od r. 1733 vlastnila panství Marie Anna z Valdštejna, která se záhy provdala za knížete Josefa Viléma z Fürstenberku a Badenu a tak se Lány až do roku 1921 dostaly do rukou vysoce politicky exponované rodiny Fürstenberků. více o historii obce Lány...

Vašírov

Kdy přesně byla založena ves v blízkosti Lán bohužel nevíme, dá se však předpokládat, že to mohlo být někdy ve druhé polovině 14. století. Poprvé se Vašírov (Wassyerzov) objevuje v písemných materiálech roku 1406, a to v souvislosti s blíže neurčeným Janem Šimonem. Název obce pochází z přídavného jména přivlastňovacího "Vašírův", odvozeného od osobního jména Vašír, jednalo se tedy o dvůr zemana či vladyky Vašíra.

Ves byla pravděpodobně zahrnuta do systému robotných manství hradu Křivoklát. Zdejší obyvatelé pro hrad spravovali lesy a chovali psy. Dá se také předpokládat, že ves příslušela České královské koruně. V druhé polovině 16. století vykonávalo pět zdejších sedláků berní úřad - vybírali důchody z nájmu lesů na rozloze čtyř čtverečních mil a dozírali na lesní dělníky, aby dobře pracovali. V této době byl u Vašírova také zřízen psinec, který byl v roce 1602 nově upraven pro chov anglických loveckých psů.

Roku 1558 postoupil Ferdinand I. Vašírov spolu s dalším majetkem Janu Bořitovi z Martinic a na Smečně. Martinicové pak Vašírov se dvěma mlýny a tvrz Lány se svobodnou krčmou a dvorem prodali roku 1589 císaři Rudolfu II.. Vašírov tak znovu patřil ke křivoklátskému panství České koruny. Na začátku 17. století stály u vsi již tři mlýny. Nejvíce obyvatel měl Vašírov v roce 1930. Tehdy zde ve 47 domech žilo na 250 obyvatel. Do roku 1991 sice počet domů stoupl na 64, stálých obyvatel tu však bylo uváděno pouze 132.

Tvrz Sobín

Hradiště při okraji zalesněného svahu u Vašírova, východně od rynholeckého dvora. Pochází ze 13. století, ale není o něm žádných písemných památek - může být tedy i starší. A.Sedláček jej nazývá "Sobín". Rozsáhlé opevnění - obdélníkové valy a příkopy. více o tvrzi Sobín...