Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Informace o obci zveřejňované dle zákona 106/1999 Sb.

1. informace povinně zveřejňované podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Oficiální název

Obec Lány

Důvod a způsob založení

Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce;
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu;
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající;
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je jedenáctičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory:

Finanční, Kontrolní

Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, dvěma místostarosty a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje 1.místostarosta, následně pak 2. místostarosta.

Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise:

Komise sociální a sboru pro občanské záležitosti
Komise informatiky
Komise mládeže a školství
Komise kulturní
Komise sportu a tělovýchovy
Komise zeleně a veřejného pořádku

Přestupková komise je prováděna na základě veřejnoprávní smlouvy s městem Kladno.

Zřízené organizace:

Základní škola Ch. G. Masarykové Lány, Mateřská škola Lány, příspěvkové organizace
Organizační složka obce - Místní knihovna

Kontaktní spojení

http://www.lany.cz/cz/kontakty-na-ou-lany

Bankovní spojení

Běžný účet je veden u Komerční banky, pobočka Nové Strašecí
622221/0100

Identifikační číslo (IČ)

00243981

Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00243981

Dokumenty

Žádosti o informace

 1. osobně na Obecním úřadě Lány v úředních dnech a hodinách
 2. telefonicky
 3. není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. formulář písemné žádosti může žadatel doručit elektronicky na info@obec-lany.cz. Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

Příjem žádostí a dalších podání

 1. osobně (ústně či písemně) na Obecním úřadě Lány, Masarykovo náměstí 9 v úředních dnech a hodinách
 2. e-mailem na adresu info@obec-lany.cz, poštou na adresu OÚ Lány, Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány

Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Postup při podání opravných prostředků proti opatření orgánů obce je odlišný podle toho, zda se jedná o rozhodnutí ve správním řízení (podle správního řádu) v přenesené i samostatné působnosti, nebo o rozhodnutí v samostatné či přenesené působnosti, na která se pravidla správního řízení nevztahují.

Opravný prostředek proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O poskytování informací lze učinit písemně a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, a to k nadřízenému orgánu nejblíže vyššího stupně, podáním, učiněným u obecního úřadu v Lánech orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (§16, odst. 1 a 2 zákona).

Ve věcech samostatné působnosti rozhoduje o odvolání starosta obce.

Ve věcech přenesené působnosti se nadřízeným orgánem nejblíže vyššího stupně rozumí Městský úřad v Kladně, resp. příslušný referát MěÚ, ke kterému je informace požadována podle organizační struktury MěÚ.

Opravný prostředek lze podat pouze písemnou formou! Musí obsahovat jméno žadatele, v čem žadatel spatřuje porušení zákona a kterého, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.

Proti opatření obce, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce nebo starosta.

Proti usnesení zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat písemně návrh na pozastavení výkonu těchto usnesení Městskému úřadu v Kladně.

Proti ostatním úkonům obce opravné prostředky nejsou.

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl. 87, odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím Obecního úřadu Lány či orgánu obce Lány ke zkrácení fyzické či právnické osoby na právech, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm. d) Ústavy ČR (ústavního zákona č. 1/1993 Sb.) ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Návody na řešení životních situací

Návody na řešení životních situací jsou k dispozici prostřednictvím internetových stránek města Kladna, obce s rozšířenou působností, kam obec Lány spadá - životní situace.

Formuláře ke stažení

 1. Občanské průkazy
 2. Cestovní doklady
 3. Cizinci (Foreigners)
 4. Důchody a výsluhy MV
 5. Evidence obyvatel
 6. Odškodnění obětí okupace
 7. Rodná čísla
 8. Úřady samospráv
 9. Zbraně a střelivo
 10. Lustrace

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Lány jedná a rozhoduje.

Předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na adrese http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html

Sazebník úhrad na poskytnutí informací

K projednání na veřejném zasedání zastupitelstva.
Sazebník úhrad za poskytnutí informací (§ 17 zákona č. 106/1999 Sb.)

Obecní úřad Lány účtuje za poskytnutí informací:

 • 75,- Kč za každých i započatých 30 minut práce s vyhledáváním a zpracováním požadované informace
 • 2,50 Kč za zhotovení fotokopie 1 stránku formátu A4
 • 4,- Kč za zhotovení fotokopie 1 stránku formátu A3
 • 3,- Kč/A4 tisk na tiskárnách PC (černobílý)
 • 25,- Kč za uložení informací na elektronickém médiu (disketa, CD) včetně média
 • další skutečně vynaložené náklady na zhotovení kopii a fotokopií na zařízení, která nejsou OÚ k dispozici
 • poštovné

Rejstříky

CzechPOINT

Licence

V současné době nejsou obci Lány poskytnuty žádné licence podle ust. § 14a odst. 4 zákona č, 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o poskytování informací


2. informace podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů


3. informace podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/) - informace o obecním informačním systému

Informace o obecním informačním systému

www.obec-lany.cz.


4. informace podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu

Informace o územním plánu

Územně plánovací dokumentace včetně regulativů je přístupná na obecním úřadě Lány v úředních hodinách.