Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Matrika - svatební obřady

Svatební obřady:

Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství.

Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě, které k tomu určí orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad; přihlíží při tom kvůli snoubenců. Jedná-li se o cíkrevní sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Snoubenec starší 18 let, který nabyl plné svéprávnosti. Nezletilý snoubenec, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, předloží pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Místo:

Oficiálním místem určeném zastupitelstvem obce Lány pro uzavření manželství je obřadní síň, která se nachází v budově Obecního úřadu Lány. 

Pokud podáte žádost o uzavření manželství na lánské matrice, může být místem sňatku jakékoliv místo v katastrálním území Lány či části obce Vašírov, se souhlasem majitele pozemku/nemovitosti.

Sňatky se často uzavírají například i v Demonstrační části Lánské obory (u vyhlídky do obůrky). V tomto případě si můžete u naší matriky zamluvit termín svatby a poté si domluvit pronájem a termín svatby u vlastníka lokality, tj. v tomto případě Lesní správa Lány https://www.lslany.cz/kontakty.html

Lánský zámek a zámecký park jsou v majetku Správy Pražského hradu a svatební obřady zde povolené nejsou!

Poplatky:

 • Zastupitelstvo obce Lány stanovilo oddávacím dnem PÁTEK od 9-14 hodin jako oddací den bez poplatku a obřadní místnost OÚ Lány jako místo bez poplatku.  
 • 5000,- Kč – uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky
 • 3000,- Kč – uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž má pouze jeden trvalý pobyt na území České republiky
 • 3000,- Kč – svatba mimo stanovený den, místo anebo hodinu (pouze na základě povolení a dohody s matrikou)
 • Vystavení duplikátu (oddací list, rodný list, úmrtní list...) - 300,- Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500 Kč.
 • Vydání osvědčení ke sňatku - 500 Kč.
 • Uzavření manželství před oddávajícím nematriční obce, ve které nemá žádný ze snoubenců trvalý pobyt - 1.000 Kč.

Poplatky se platí v hotovosti na matričním úřadě nebo převodem na účet města před provedením úkonu.

Jaké doklady budou vyžadovány od snoubenců:

 • vyplněný a podepsaný dotazník k uzavření manželství,
 • popř. žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu nebo mimo dobu stanovenou zastupitelstvem obce
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas)
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, popř. úmrtní list
 • rodný list dítěte, pokud je společným dítětem snoubenců
 • snoubenec, který je cizincem dále předloží vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství přeložené úředním překladatelem do českého jazyka a opatřené příslušným vyšším ověřením, potvrzení z cizinecké policie o oprávněnosti pobytu na území České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie.

Registrované partnerství:

Od 1.1.2024 je nově možné vstoupit do registrovaného partnerství před kterýmkoli matričním úřadem (upraveno v zákoně č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů).

Matriční úřad v Lánech určil, že místem pro příjímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je Obecní úřad Lány, Masarykovo nám. 9 a dobou jsou pátky (dle obsazenosti termínů po konzultaci s matrikářkou) v čase od 9.00 hodin do 14.00 hodin.

Matriční úřad může na základě žádosti osob vstupujících do partnerství povolit vstup do partnerství na kterémkoli jiném vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoli jinou vhodnou dobu. Za takto uzavřené partnerství uhradí zájemci podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, správní poplatek ve výši 3.000 Kč.

Doklad o partnerství Vám bude vystaven do 30 dnů ode dne vzniku partnerství.

Pro zvolení termínu a bližší informace kontaktujte prosím matrikářku Obecního úřadu Lány.

Kontakt na matriku:

Obecní úřad Lány
Masarykovo náměstí 9, 27061 Lány
Tel.: 313 502 041
e-mail: info@obec-lany.cz

Matrikářka: Šárka Steinbrecher
Marie Jelínková

Úřední hodiny:
Po: 8 - 12 hodin 13 - 17 hodin
St:  8 - 12 hodin 13 - 17 hodin

Svatební konzultaci si z důvodu časové náročnosti, prosím, objednejte předem, a to e-mailem nebo telefonicky. Můžeme si tak pro Vás vyhradit dostatek časového prostoru, a to i mimo úřední hodiny.Formuláře ke stažení:

Dotazník k uzavření manželství (PDF 120 kB), 7.8.2019
Dotazník (PDF 106 kB), 7.8.2019