Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Místní poplatky

Poplatek za odvoz odpadu

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

 1. fyzická osoba přihlášená v obci,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

V ceně poplatku za jednu osobu je zahrnuta likvidace maximálně 36 litrů odpadu a týden ve společném rodinném domě.

Sazba poplatku činí 600,- Kč

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 15.2. příslušného kalendářního roku. Poplatek je splatný hotově na Obecním úřadu v Lánech nebo bezhotovostním převodem na účet obce č.: 622 221/0100, variabilní symbol 1340 + číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte. V případě bezhotovostního převodu, přineste s sebou na obecní úřad doklad prokazující úhradu poplatku, aby Vám mohl být vydán kupón pro vyvážení popelnice.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od poplatku se dále osvobozují:

 • osoby dlouhodobě léčené v nemocničních zařízeních nebo léčebnách
 • osoby, které se po celý příslušný kalendářní rok zdržují mimo území České republiky
 • osoby - po dobu trvání vazby a výkonu trestu odnětí svobody
 • osoby, které se prokazatelně nezdržují v místě bydliště a doloží uhrazení poplatku v místě, kde se zdržují
 • osoby přihlášené na ohlašovně Obecního úřadu v Lánech, kteří se v obci Lány nezdržují

Poplatek za psa

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

za jednoho psa (staršího tří měsíců) 200,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 150,- Kč

Splatnost poplatku je nejpozději do 15.2. příslušného kalendářního roku. Hotově na Obecním úřadu v Lánech nebo bezhotovostním převodem na účet obce č.: 622 221/0100, variabilní symbol 1341 + číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte.

Poplatek za pronájem hrobového místa na pětileté období

urnový hrob 670,- Kč
jednohrob 690,- Kč
dvojhrob 730,- Kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
za provádění výkopových prací 10,- Kč
za umístění stavebních zařízení 10,- Kč
za umístění reklamních zařízení 10,- Kč
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10,- Kč
za umístění zařízení cirkusů 10,- Kč
za umístění skládek 10,- Kč
za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 5,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 5,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 1 10,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč

Poplatek je splatný:

 1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
 2. pří využívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

Poplatek se neplatí:

 1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 2. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely a na akce pořádané sportovními organizacemi a spolky, které mají sídlo v obci Lány.

Poplatek ze vstupného

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

kulturní akci 5 %
sportovní akci 5 %
prodejní akci 10 %
reklamní akci 10 %

Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejné prospěšné účely a akce pořádané sportovními organizacemi a spolky, které mají sídlo v obci Lány.

Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne skončení akce.

Poplatek z pobytu

 • Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.
 • Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).
 • Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Sazba poplatku činí 5,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do posledního dne pololetí příslušného kalendářního roku.

Výše uvedené poplatky jsou splatné v hotovosti na Obecním úřadě v Lánech.