Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Místní poplatky

Poplatek za odvoz odpadu

Poplatek za komunální odpad a za psy pro rok 2022 bude splatný od 8. února do 28. února 2022. S ohledem na omezenou otevírací dobu obecního úřadu je velmi žádoucí provést úhradu BEZHOTOVOSTNĚ.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 700,- Kč za osobu. Úlevy zůstaly beze změn. Poplatek za svoz odpadu můžete uhradit bezhotovostním převodem na účet obce č. 622221/0100, variabilní symbol 1340 + číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte. Na obecní úřad přineste doklad prokazující úhradu poplatku, aby Vám mohl být ihned vydán kupón pro vyvážení popelnice. Poplatky je možné uhradit i platební kartou a hotově na Obecním úřadu v Lánech.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od poplatku se dále osvobozují:

 • osoby dlouhodobě léčené v nemocničních zařízeních nebo léčebnách
 • osoby, které se po celý příslušný kalendářní rok zdržují mimo území České republiky
 • osoby - po dobu trvání vazby a výkonu trestu odnětí svobody
 • osoby, které se prokazatelně nezdržují v místě bydliště a doloží uhrazení poplatku v místě, kde se zdržují
 • osoby přihlášené na ohlašovně Obecního úřadu v Lánech, kteří se v obci Lány nezdržují

Úleva od poplatku se poskytuje:

 • pro osoby nad 80 let věku ve výši 50 % stanoveného poplatku

Vydání známek při bezhotovostní platbě je možné již nyní v úředních hodinách: pondělí 8:00 – 11:00, 13:00 – 15:00, středa: 10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00.

Poplatek za psa

I poplatek ze psů můžete uhradit bezhotovostním převodem na účet obce č. 622221/0100, variabilní symbol 1341 + číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte. Poplatky je možné uhradit i platební kartou a hotově na Obecním úřadu v Lánech.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • 200,- Kč za jednoho psa (staršího tří měsíců)
 • 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • 100,- Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
 • 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let

Dovolujeme si vás požádat o upřednostnění bezhotovostní platby před platbou v hotovosti. Zejména apelujeme na seniory, kteří jsou zvyklí platit poplatky za odpad i za psa hotově, aby se pokusili, v co největší míře o bezhotovostní úhradu poplatků např. za pomoci rodinných příslušníků. Ušetříte sobě i pracovnicím obecního úřadu čas, budete rychleji a přednostně odbaveni při výdeji známky na popelnici a zabráníte tak vytváření fronty u obecního úřadu.

Poplatek za pronájem hrobového místa na pětileté období

urnový hrob 670,- Kč
jednohrob 690,- Kč
dvojhrob 730,- Kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
za provádění výkopových prací 10,- Kč
za umístění stavebních zařízení 10,- Kč
za umístění reklamních zařízení 10,- Kč
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10,- Kč
za umístění zařízení cirkusů 10,- Kč
za umístění skládek 10,- Kč
za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 5,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 5,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 1 10,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč

Poplatek je splatný:

 1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
 2. pří využívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

Poplatek se neplatí:

 1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 2. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely a na akce pořádané sportovními organizacemi a spolky, které mají sídlo v obci Lány.

Poplatek ze vstupného

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

kulturní akci 5 %
sportovní akci 5 %
prodejní akci 10 %
reklamní akci 10 %

Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejné prospěšné účely a akce pořádané sportovními organizacemi a spolky, které mají sídlo v obci Lány.

Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne skončení akce.

Poplatek z pobytu

 • Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.
 • Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).
 • Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Sazba poplatku činí 5,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do posledního dne pololetí příslušného kalendářního roku.

Výše uvedené poplatky jsou splatné v hotovosti na Obecním úřadě v Lánech.