Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Místní poplatky

Poplatek za odvoz odpadu

Poplatek za komunální odpad pro rok 2024 bude splatný do 29. února 2024.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 1000,- Kč za osobu. Úlevy zůstaly beze změn. Poplatek za svoz odpadu můžete uhradit bezhotovostním převodem na účet obce č. 622221/0100, variabilní symbol 1340 + číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte. Poplatky je možné uhradit i platební kartou a hotově na Obecním úřadu v Lánech v úředních hodinách.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od poplatku se dále osvobozují:

 • osoby dlouhodobě léčené v nemocničních zařízeních nebo léčebnách
 • osoby, které se po celý příslušný kalendářní rok zdržují mimo území České republiky
 • osoby - po dobu trvání vazby a výkonu trestu odnětí svobody
 • osoby, které se prokazatelně nezdržují v místě bydliště a doloží uhrazení poplatku v místě, kde se zdržují
 • osoby přihlášené na ohlašovně Obecního úřadu v Lánech, kteří se v obci Lány nezdržují

Úleva od poplatku se poskytuje:

 • pro osoby nad 80 let věku ve výši 50 % stanoveného poplatku.

Vydávání známek a platba v hotovosti na OÚ je možné v úředních hodinách: pondělí a ve středu 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 od 5. 2. 2024.

Od letošního roku je možné využít bonusový systém, který má za cíl zvýšit množství vytříděného odpadu a zároveň snížit množství a náklady na svoz a uložení zbytkového komunálního odpadu. V případě využití bonusového systému činí poplatek 800 Kč za osobu/rok při svozech 1 x za 14 dní, pro občany nad 80 let věku je poplatek 400 Kč za osobu/rok. Při využití bonusového systému nesmí přesáhnout velikost nádoby 120 litrů u domácnosti 1–4 osoby nebo 240 litrů, resp. 2x120 litrů u domácnosti s 5 a více osobami.
Frekvence svozů musí být za každou domácnost jednotná.

Poplatek za psa

I poplatek ze psů můžete uhradit bezhotovostním převodem na účet obce č. 622221/0100, variabilní symbol 1341 + číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte. Poplatky je možné uhradit i platební kartou a hotově na Obecním úřadu v Lánech.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • 200,- Kč za jednoho psa (staršího tří měsíců)
 • 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • 100,- Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
 • 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let

Dovolujeme si vás požádat o upřednostnění bezhotovostní platby před platbou v hotovosti. Zejména apelujeme na seniory, kteří jsou zvyklí platit poplatky za odpad i za psa hotově, aby se pokusili, v co největší míře o bezhotovostní úhradu poplatků např. za pomoci rodinných příslušníků. Ušetříte sobě i pracovnicím obecního úřadu čas, budete rychleji a přednostně odbaveni při výdeji známky na popelnici a zabráníte tak vytváření fronty u obecního úřadu.

Splatnost poplatků je do 15. 2. 2024.

Poplatek za pronájem hrobového místa na pětileté období

urnový hrob 820,- Kč
jednohrob 840,- Kč
dvojhrob 880,- Kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
za provádění výkopových prací 10,- Kč
za umístění stavebních zařízení 10,- Kč
za umístění reklamních zařízení 10,- Kč
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10,- Kč
za umístění zařízení cirkusů 10,- Kč
za umístění skládek 10,- Kč
za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 5,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 5,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 1 10,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč

Poplatek je splatný:

 1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
 2. pří využívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

Poplatek se neplatí:

 1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 2. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely a na akce pořádané sportovními organizacemi a spolky, které mají sídlo v obci Lány.

Poplatek ze vstupného

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

kulturní akci 5 %
sportovní akci 5 %
prodejní akci 10 %
reklamní akci 10 %

Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejné prospěšné účely a akce pořádané sportovními organizacemi a spolky, které mají sídlo v obci Lány.

Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne skončení akce.

Poplatek z pobytu

 • Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.
 • Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).
 • Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Sazba poplatku činí 5,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do posledního dne pololetí příslušného kalendářního roku.

Výše uvedené poplatky jsou splatné v hotovosti na Obecním úřadě v Lánech.